Kabinet pro studium českého divadla

 | ©

Kabinet pro studium českého divadla je vědeckým a dokumentačním centrem. Zabýváme se výzkumem dějin divadla na území České republiky v časovém rozpětí od středověku po současnost, v kontextu evropské divadelní historie. 

Kabinet byl založen r. 1956 v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Po reorganizaci akademického ústavu v r. 1993 byl včleněn do Divadelního ústavu. Kabinet je členem Mezinárodní federace pro divadelní výzkum (International Federation for Theatre Research, IFTR) od r. 1956, kdy byl jedním z iniciátorů jejího zrodu. Zasloužil se o založení Teatrologické společnosti (1997), sdružující zájemce o divadlo a teatrologii, a významně se podílí na organizaci jejích aktivit (pravidelné přednášky konference). Iniciuje a řeší vědeckovýzkumné projekty, podpořené GA ČR či NAKI, vydává recenzovaný časopis Divadelní revue. 

Podrobně o historii Kabinetu pro studium českého divadla 

Činnost našeho oddělení

 

 

Náš hlavní dlouhodobý úkol je od r. 1997 týmový projekt Česká divadelní encyklopedie, který formou tematicky vymezených svazků lexikograficky zpracovává historii divadla na území dnešní České republiky, a to jejích českých i jinojazyčných projevů. Získané poznatky zveřejňujeme formou biografických lexikonů jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Ediční řada založená r. 2017 je protějškem knižně publikovaných biografických lexikonů. Umožňuje vydávání monografií a editovaných textů (korespondence, deníkové záznamy, paměti, archivní dokumenty), přinášejících autentická svědectví o životních osudech, prožitcích, snech a realitě divadelních a dalších uměleckých osobností. 

Zpracování života a tvorby osobností německojazyčného divadla představuje důležitou tematickou oblast divadelních dějin českých zemí. Na rozdíl od českého (českojazyčného) divadla, jež se rozvíjelo v uzavřeném jazykovém i geografickém prostoru, pokrývá divadelnictví v německém jazyce velkou část Evropy, s níž byly české země historicky propojeny.

Publikační platformou pro naše výstupy je mj. recenzovaný teatrologický časopis Divadelní revue. Vychází třikrát ročně, je zařazen do databáze SCOPUS.

Sympozium vzniklo v roce 2020 ve spolupráci Kabinetu pro studium českého divadla IDU a Regionálního muzea v Mikulově. Ideou mezioborového letního setkání je odlehčenou formou přiblížit badatelské zajímavosti či zvláštnosti z aktuálního nejen teatrologického výzkumu.

Knižní edice Eseje, kritiky, analýzy se ihned po svém založení v roce 2001 zařadila k oceňovaným edičním počinům IDU. Jednotlivé svazky zachycují myšlení o divadelní kultuře skrze osobnosti, které ve své době výrazně zasáhly do divadelního dění.

Teatrologická společnost je otevřené občanské sdružení teatrologů, divadelníků a všech zájemců o divadlo a jeho výzkum. Byla založena 1. února 1997 v Praze s cílem fungovat jako propojující síť, podílet se na organizaci konkrétních teatrologických akcí (přednášek, konferencí, seminářů, exkurzí) a napomáhat k řešení problémů spjatých s vědeckou a pedagogickou činností.

Při práci na dlouhodobém projektu Česká divadelní encyklopedie narážíme na spoustu zajímavých pramenů, materiálů, textů, které nemohou být v úsporném lexikografickém stylu hesel náležitě vytěženy. Rubriku Studie a dokumenty jsme koncipovali jako "rezervoár" rozličných prací, které vznikly jako vedlejší produkty ČDE. Mohou mít nejrůznější podobu, od monografií, po pracovní texty, edice pramene, soupisy, bibliografie, archivy apod.

Obsah rubriky

Výzkumný projekt, na němž spolupracujeme s divadelními odděleními Národního muzea a Moravského zemského muzea. Cílem je vyvinout metodiku a specifické nástroje pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí, které patří k nejpřínosnějším zdrojům informací o dějinách divadla.

Fondy

 | ©

Archiv Kabinetu pro studium českého divadla

Dokumentační archiv postupně vytváříme od počátku existence Kabinetu jako sbírku...

Dokumentační archiv postupně vytváříme od počátku existence Kabinetu jako sbírku historických pramenů, shromážděných při práci na jednotlivých svazcích publikace Dějiny českého divadla (1968–1983). V této práci pokračujeme při tvorbě hesel České divadelní encyklopedie.

Na jaře r. 2011 jsme zahájili inventární soupis materiálů, abychom získali jejich evidenci a identifikaci, a mohli tak prameny zpřístupnit.

V r. 2013 jsme zpracovali osobní badatelský archiv teatroložky PhDr. Mileny Cesnakové, CSc. (*1924 v Praze), která rozvíjela vědeckou kariéru převážně na Slovensku a badatelský zájem soustředila na výzkum staršího divadla s těžištěm v období renesance a baroka. Inventární seznam její sbírky čítá 615 položek; doplňuje ji Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové – ke stažení ve formátu PDF.

Více Méně
 | ©

Knihovna Adolfa Scherla

Na podzim roku 2017 nabídla rodina zesnulého Adolfa Scherla (18. 8. 1925 – 3. 4. 2017) jeho...

Na podzim roku 2017 nabídla rodina zesnulého Adolfa Scherla (18. 8. 1925 – 3. 4. 2017) jeho rozsáhlou knihovnu Divadelnímu ústavu, konkrétně Kabinetu pro studium českého divadla.

Knihovna dominovala suterénní místnosti činžovního domu na pražských Vinohradech, která sloužila dr. Scherlovi zároveň jako pracovna. Nedostatek skladovacích prostorů pro knihy tu byl řešen originálním mobilním regálem, patrně vlastní výroby, který se posouval po kolejnici v podlaze, a odhaloval tak další police plné svazků, které se skrývaly za ním. Atmosféra dané studovny inspirovala Alenu Jakubcovou, v té době vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla, k myšlence, že by se knihovna jako celek mohla stát příruční knihovnou pracovníků kabinetu v nově vznikajících prostorách v Nekázance (další pracoviště IDU Nekázanka 887/16 a 18, Praha 1). Záměr se zdařil a v roce 2020 byly knihy přestěhovány. Pracovníci kabinetu je roztřídili dle obsahu do tematických skupin a uložili do připravených regálů.

Obsah byl současně odborně knihovnicky zpracován a integrován do elektronického katalogu knihovny Divadelního ústavu. Knihy je tak možné snadno vyhledat na internetu prostřednictvím Virtuální studovny – Knihovna.

Příruční knihovna vzniklá z knihovny dr. Scherla dostala označení přír.SCH.

V letech 2021–2022 bylo zpracováno 3 968 kusů knih, letáků, mapek, separátů a dalších tiskovin. Z toho 514 jednotek bylo připsáno do fondu knihovny DU s poznámkou k exempláři od pana Scherla (pole MARC č. 562) a 3454 přisáno jako přír.SCH (lokace).

Darovaná akvizice obsahuje nejen knihy, ale celou řadu materiálů. Najdeme zde letáky, mapy, notový materiál, brožury, upomínkové listy, rukopisné poznámky a seznamy ve školních sešitech a bločcích. Četně jsou zastoupeny separáty z časopisů. Nejstarší knihy ve sbírce se datují do druhé poloviny 18. století, nejnovější jsou knihy datované do 20. let 21. století.

Dr. Scherl pro označení svých knih používal prosté razítko se jménem nebo si knihy podepisoval. V dedikacích se odráží vřelý profesní i přátelský vztah kolegů. O tom, že majitel většinu knih opravdu přečetl, svědčí jeho rukopisné poznámky, vpisované vždy obyčejnou tužkou. V informačních brožurách, divadelních programech, katalozích a průvodcích lze najít i vstupenky, pozvánky a další propagační materiály z dané akce.

Oborová pestrost zastoupené literatury ilustruje renesanční osobnost majitele knihovny i rodinou historii spjatou se slavným staropražským domem U Halánků. Matka dr. Scherla byla vnučkou Ferdinanda Náprstka, který pocházel z pivovarnické rodiny a byl starším bratrem Vojty Náprstka. Rodinný i profesní život pradědečka Náprstka je popsán v publikaci od Mileny Secké Ferdinand Pravoslav Náprstek. Labužník života (Praha: Národní muzeum 2022). Nejstarší knihy v popisované knihovně pocházejí právě ze sbírek rodiny Náprstků, o čemž svědčí podpisy v jednotlivých svazcích.

Knihy byly na svém novém místě rozděleny do následujících tematických skupin:

 • Divadelní literatura (krom české převážně ruská a německá a rakouská)
 • Divadelní hry (vesměs české)
 • Filozofie, psychologie (marxistická, utopistická, metafyzika – spojení techniky a filozofie)
 • Historie (vše o revolučním roce 1848)
 • Slavistika (sborníky z konferencí v řadě zemí)
 • Literární věda, estetika
 • Hudební věda (teorie, praktické příručky – loutna, flétna, včetně notového materiálu)
 • Výtvarné umění (katalog výstav Mánes, Topičův dům, 2. svět. válka, poznámky o obrazech)=
 • Film (v porovnání s ostatními obory nepříliš zastoupený)
 • Učebnice
 • Naučné slovníky a encyklopedie
 • Jazykové slovníky
 • Pragensia
 • Průvodci hrady, zámky, knihovny
 • Mapy, turistický průvodce

Vedle toho Kabinet pro studium českého divadla převzal od rodiny dr. Scherla i materiály neknižní povahy (více jak dvě velké krabice plné poznámek, výstřižků komentářů, separátů a dalších dokumentů) a osobní archiv včetně celé řady rodinných fotografií. Tento materiál čeká na odborné zpracování.

Hanoušek, Martin, Bibliografie prací Adolfa Scherla, Divadelní revue 26, 2015, č. 2, s. 183–200.

Šormová, Eva, Za Adolfem Scherlem, Česká literatura 65, 2017, č. 3, s. 485–488.

Šormová, Eva, Milý Ádo, Miscellanea theatralia: sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, uspořádala a redigovala Eva Šormová s Michaelou Kuklovou, Praha: Divadelní ústav 2005, s. 5–8.

Jakubcová, Alena – Šormová, Eva: Dějiny je třeba napsat znovu. Rozhovor s divadelním historikem PhDr. Adolfem Scherlem, CSc., Divadelní revue 21, 2010, č. 3, s. 146–153.

Více Méně

Publikace

Všechny publikace IDU

Akce

5. 10. 2023

 • Přednáška
 | © Jef Kratochvil

Dagmar Podmaková: Zdanlivá pominuteľnosť (scénografie)

Slavnostní zahájení podzimního cyklu přednášek Teatrologické společnosti, které se vůbec poprvé budou konat na půdě Městské knihovny v Praze za spolupráce jejího Divadelního a filmového oddělení.

28. 7. 2023 - 29. 7. 2023

 • Sympozium
 | ©

Letní teatrologické sympozium 2023

Sympozium v  rámci Divadelního festivalu Mikulov Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera proběhne na konci července v Mikulově.

21. 6. 2023

 • Přednáška
 | ©

Kateřina Piorecká: Umělecké dílo jako událost uprostřed společenského dění

Přednáška pořádaná Teatrologickou společností , Kabinetem pro studium českého divadla a Katedrou divadelních studií Masarykovy univerzity.

9. 6. 2023 - 11. 6. 2023

 • Sympozium
 | ©

Sympozium Scenography Working Group IFTR/FIRT

Tradiční interní sympozium Scenography Working Group (dále SWG) IFTR/FIRT, které se koná vždy ve dnech Pražského Quadriennale. Ve spolupráci s Katedrou divadelní vědy FF UK pořádá Kabinet pro studium českého divadla prostřednictvím Věry Velemanové v součinnosti s vedením SWG (Donatella Barbieri...

31. 5. 2023

 • Přednáška
 | ©

Daniela Čadková: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Daniely Čadkové: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče.

24. 5. 2023

 • Křest
 Grafika 1 | ©  Grafika 1

Slavnostní uvedení publikací Švýcarská rodina v Praze a Correspondenz Stiepanek

Slavnostní večer v Českém muzeu hudby, kde IDU představí dvě knihy vydané v rámci ediční řady Nota bene. Uvedeny budou publikace Švýcarská rodina v Praze. Opera a její libreto / Die Schweizerfamilie in Prag. Die Oper und ihr Libretto a Correspondenz Stiepanek. Kancelář Stavovského divadla v Praze...

24. 5. 2023 - 26. 5. 2023

 • Konference
 | ©

Konference Perspektivy teatrologie 4

Teatrologická společnost ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla IDU, Katedrou divadelní vědy FF UK, Katedrou teorie a kritiky DAMU, Divadelním oddělením Národního muzea, Katedrou divadelních studií FF MU, Katedrou divadelních a filmových studií FF UP a časopisem Divadelní revue...

10. 5. 2023

 • Přednáška
 | ©

Barbora Grečnerová: Číst a hrát Havla

Zveme na přednášku pořádanou Teatrologickou společností , Kabinetem pro studium českého divadla a Katedrou divadelních studií Masarykovy univerzity.

26. 4. 2023

 • Přednáška
 | ©

Dorota Sosnowska: New brutalism and Sara Kane’s dramas on Polish 1990s stage in context of political transition

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku New brutalism and Sara Kane’s dramas on Polish 1990s stage in context of political transition. Přednášet bude profesorka Dorota Sosnowska.

12. 4. 2023

 • Přednáška
 William_Hogarth_-_The_Beggar's_Opera_-_Google_Art_Project | © William_Hogarth_-_The_Beggar's_Opera_-_Google_Art_Project

Filip Krajník, Pavel Drábek, David Drozd, Anna Hrdinová, Klára Škrobánková: Překládání anglického restauračního dramatu

Přednášku pořádají Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity.

8. 3. 2023

 • Přednáška
 | ©

Iveta Škripková: Feministické divadlo a jeho slovenská cesta

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Ivety Škripkové: Feministické divadlo a jeho slovenská cest.

22. 2. 2023

 • Přednáška
 | ©

Ladislava Petišková, Andrea Jochmanová: Osvobozené divadlo. Na vlnách Devětsilu

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Ladislavy Petiškové a Andrey Jochmanové: Osvobozené divadlo. Na vlnách Devětsilu.

25. 1. 2023

 • Přednáška
 | ©

Agáta Kravčíková: Dělnické ochotnické divadlo na Ostravsku 1890 až 1938

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Agáty Kravčíkové: Dělnické ochotnické divadlo na Ostravsku 1890 až 1938.

14. 12. 2022

 • Přednáška
 | ©

Miloš Mistrík: Jaques-Dalcroze, Appia a jiní v Hellerau

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Miloše Mistríka: Jaques-Dalcroze, Appia a jiní v Hellerau.

30. 11. 2022

 • Přednáška
 | ©

Vlasta Koubská: Antonín Heythum: avantgardní scénograf, výstavní architekt a průmyslový výtvarník

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Vlasty Koubské: Antonín Heythum: avantgardní scénograf, výstavní architekt a průmyslový výtvarník.

9. 11. 2022

 • Přednáška
 | ©

Maria Sibińska: Sami National Theatre Beaivváš

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Sami National Theatre Beaivváš. Přednášet bude profesorka Maria Sibińska.

26. 10. 2022

 • Přednáška
 | ©

Daniel Echeverri: Integrating Brechtian Concepts in the Design of a Tangible Narrative: The Design Case of "The Non-myth of the Noble Red”

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Daniela Echeverriho: Integrating Brechtian Concepts in the Design of a Tangible Narrative: The Design Case of "The Non-myth of the Noble Red”.

19. 10. 2022

 • Přednáška
 | ©

D. Šťastná & V. Velemanová: Vilém Sochůrek. Divadelní fotografie a její dokumentace

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Denisy Šťastné a Věry Velemanové: Vilém Sochůrek. Divadelní fotografie a její dokumentace.

5. 10. 2022

 • Přednáška
 | ©

Zuzana Rozwałka: Japonské divadlo v českých zemích

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Zuzany Rozwałky: Japonské divadlo v českých zemích.

29. 7. 2022 - 30. 7. 2022

 • Sympozium
 | ©

Letní teatrologické sympozium 2022

Sympozium v  rámci Divadelního festivalu Mikulov Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera proběhne na konci července v Mikulově.

23. 6. 2022

 • Přednáška
 | ©

Ivona Solčániová: Divadlo 3D

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Ivony Solčániové: Divadlo 3D.

19. 5. 2022

 • Přednáška
 | ©

Pavel Himl: Proti vášním, nemravnosti a revoluci. Policejní dohled na divadlo na přelomu 18. a 19. století

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Pavla Himla: Proti vášním, nemravnosti a revoluci. Policejní dohled na divadlo na přelomu 18. a 19. století.

12. 5. 2022

 • Přednáška
 | ©

Zdeněk Hazdra: Osudy Otakara Zicha, jeho rodiny a přátel na pozadí událostí 20. století

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Zdeňka Hazdry: Osudy Otakara Zicha, jeho rodiny a přátel na pozadí událostí 20. století.

24. 3. 2022

 • Přednáška
 | ©

Alena Sarkissian: Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Aleny Sarkissian: Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé

24. 2. 2022

 • Přednáška
 | ©

Lukáš Holeček: Deníky Václava Tilleho

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Lukáše Holečka: Deníky Václava Tilleho.

27. 1. 2022

 • Přednáška
 | ©

Markéta Trávníčková: Elektronický divadelní archiv, databáze divadelních inscenací

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Markéty Trávníčkové: Elektronický divadelní archiv, databáze divadelních inscenací.

16. 12. 2021

 • Přednáška
 | ©

Martin Bojda: (Národní) divadlo: duchovní kultura, nebo prostor libovolné performance?

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Martina Bojdy „(Národní) divadlo: duchovní kultura, nebo prostor libovolné performance?".

25. 11. 2021

 • Přednáška
 | ©

Petr Plecháč: „Shakespearův“ Henry VIII: atribuce autorství pomocí kvantitativních metod

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Petra Plecháče „Shakespearův“ Henry VIII: atribuce autorství pomocí kvantitativních metod.

21. 10. 2021

 • Přednáška
 | ©

Klára Hanáková: Pospa v exilu. Životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila.

Kabinet pro studium českého divadla a Teatrologická společnost pořádají přednášku Kláry Hanákové: Pospa v exilu. Životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila.

30. 7. 2021 - 31. 7. 2021

 • Sympozium
 | ©

LETNÍ TEATROLOGICKÉ SYMPOZIUM

Sympozium v  rámci Divadelního festivalu Mikulov Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera proběhne na konci července v Mikulově.

27. 6. 2019

 • Přednáška
 | ©

Teatrologická společnost: Ruské „nové drama od subkultury k mainstreamu"

Kabinet pro studium českého divadla a Institut umění – Divadelní ústav si Vás dovolují pozvat na přednášku Marcely Magdové ruské „nové drama od subkultury k mainstreamu".

10. 5. 2018 - 13. 5. 2018

 | ©

Svět knihy

V rámci největšího knižního veletrhu a literárního festivalu proběhne scénické čtení z publikace Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů (ed. Petra Ježková).

24. 2. 2018

 | ©

Čtení z publikace Stůňu touž nemocí

Institut umění - Divadelní ústav vás srdečně zve na čtení z knihy Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů.

29. 1. 2018

 • Křest
 | ©

Slavnostní uvedení knihy Stůňu touž nemocí

Slavnostní uvedení knihy Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů proběhne symbolicky 29. ledna, ve výroční den úmrtí Julia Zeyera. Od 18 hodin vás v Café Montmartre (Řetězová 7, Praha 1) čeká čtení z dopisů v podání Karla Dobrého a Cyrila Dobrého a houslové...

Vědecko-výzkumné projekty

Spaßmacher: Laik a/nebo profesionál? Divadlo v prostředí české šlechty ve druhé polovině 17. století.

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2022 - 2024

Historické divadelní cedule v institucích na území České republiky

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2019 - 2020

Podvod Allamody – pražská divadelní událost roku 1660 a její evropský kontext

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2019 - 2021

Cesta k divadlu

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2016 - 2020

Divadelní režisér Alfréd Radok

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2016 - 2018

Divadelní činnost Václava Mihuleho v jeho evropských působištích (1781–1807)

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2009 - 2011

Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2008 - 2013

Česká divadelní encyklopedie – Biografický slovník: Činoherní divadlo realizované v české řeči (1862–1918)

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2007 - 2011

Až k hořkému konci... Posledních padesát let pražského německého divadla 1885–1945

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2007 - 2009

Umělecké divadlo Otomara Krejči v české divadelní kultuře 20. století

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2005 - 2007

Činnost německých divadelních společností v českých provinciích 19. století

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2004 - 2006

Činnost německých divadelních společností v českých provinciích 19. století I.

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2004 - 2005

Česká divadelní encyklopedie III./3a – Biografický slovník – Činoherní divadlo 19. století, realizované v české řeči (1785–1862)

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2001 - 2005

Česká divadelní encyklopedie – Hudební divadlo 1890–1945. Biografická a bibliografická maketa svazku

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2000 - 2003

Česká divadelní encyklopedie III/2, Biografický slovník – Hudební divadlo 19. století

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2000 - 2003

Česká divadelní encyklopedie – Biografický slovník I. (Starší české divadlo)

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

1998 - 2001

Česká divadelní encyklopedie I., divadlo

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

1997 - 1999

Česká divadelní encyklopedie II., tanec, balet, pantomima

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

1997 - 2000

Kontakty

 | ©

Mgr. Petra Ježková, Ph.D.

Vedoucí oddělení

+420 224 809 133, 177
+420 774 053 110
petra.jezkova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Mgr. Martin Hanoušek, Ph.D.

+420 224 809 113, 117 
+420 728 894 899
martin.hanousek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.

+420 224 809 113, 117
+420 732 571 743
alena.jakubcova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Klára Kadlecová

Divadlo.cz

+420 226 522 072
+420 739 229 012
klara.kadlecova@idu.cz

 

 | ©

Mgr. et Mgr. Klára Škrobánková

 | ©

Mgr. et Mgr. Věra Velemanová

 | ©

Mgr. Berenika Zemanová, Ph.D.

+420 224 809 113, 117
+420 777 097 168
berenika.zemanova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

PhDr. Jitka Ludvová, CSc.

NAKI

 | ©

Mgr. Honza Petružela, Ph.D.

Divadelní revue

 | ©

PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.

Divadelní revue

 | ©

Mgr. Otto Drexler

+420 224 809 133/177
+420 777 173 377
otto.drexler@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Petra Honsová

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.