Fondy

 | ©

Budujeme paměť českého divadla.

Disponujeme jednou z největších divadelních knihoven v Evropě, videotékou, audiotékou, fotoarchivem, bohatými dokumentačními, sbírkovými a bibliografickými fondy. Provozujeme Virtuální studovnu, která je jednotným přístupovým rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. Zpřístupňujeme v ní i níže vypsané fondy, můžete si tedy vybrat, zda do nich chcete nahlédnout online, nebo využít zázemí našich badatelen a studoven.

Bibliografické oddělení

 | ©

Online článková databáze

Obsahuje 330 000 záznamů o článcích v časopisech (případně sbornících) převážně o...

Obsahuje 330 000 záznamů o článcích v časopisech (případně sbornících) převážně o českém divadle.

V současnosti je soustavně zpracováváno kolem 150 českých tištěných a elektronických novin, časopisů a bulletinů, bohemika ze slovenského tisku a výběrově bohemika z dalších zahraničních odborných periodik. V databázi jsou podchyceny:

 • významné české odborné i neodborné zdroje od r. 1996,
 • významné české odborné časopisy z let 1990 až 1996,
 • výjimečně některé české odborné časopisy před r. 1990.

VÍCE O FONDU

Více Méně
 | ©

Retrospektivní bibliografie českého divadla

Kartotéky obsahují přes 390 000 záznamů článků. Zachycena jsou vybraná odborná periodika...

Kartotéky obsahují přes 390 000 záznamů článků.

Zachycena jsou vybraná odborná periodika a denní tisk z let 1851–1990. Ze čtyř podfondů jsou pro uživatele zásadní především první dva: Česká divadelní bibliografie 1851–1990 (1. katalog) zachycuje především články od poloviny 19. do cca poloviny 20. století a Česká divadelní bibliografie 1851–1990 (2. katalog) zachycuje především články od 20. let 20. století do r. 1990.

VÍCE O FONDU

Více Méně

Informačně-dokumentační oddělení

 | ©

Divadelní inscenace

Fond obsahuje pozvánky, propagační tiskoviny, programy, novinové výstřižky recenzí a...

Fond obsahuje pozvánky, propagační tiskoviny, programy, novinové výstřižky recenzí a zpráv.

Fond je téměř digitalizován a je dostupný ve studovně prostřednictvím interní databáze. Další součástí fondu jsou ročenky Česká divadla a Slovenská divadla (obě řady od r. 1960) a svázané programy jednotlivých divadel po sezónách.

Fond zpracovává tzv. státní síť (česká divadla po r. 1945) a tzv. alternativní síť (české soubory do sezóny 1989/90 výběrově, dále systematicky, ovšem nikoli kompletně).

Databáze inscenací

Systematicky budovaná databáze zahrnuje záznamy o inscenacích českých divadel od r. 1945. Databáze zároveň slouží jako katalog fondu inscenací.

Správkyně databáze: Lucie Čepcová, lucie.cepcova@idu.cz

Obsazení a role

Modul nabízí rychlý výběr představitelů konkrétní role, jak byla uvedena v programu inscenace. Lze také vyhledat, zda určitou roli hrál konkrétní herec.

Správkyně databáze: Lucie Čepcová, lucie.cepcova@idu.cz

 

Více Méně
 | ©

Umělecké osobnosti

Fond obsahuje základní životopisná data českých divadelních osobností činných po r. 1945...

Fond obsahuje základní životopisná data českých divadelních osobností činných po r. 1945 a výstřižky o osobnosti. Postupně digitalizované části fondu jsou dostupné ve studovně prostřednictvím interní databáze.

Modul nabízí rychlý výběr všech aktivit (autor, inscenátor, herec) každé osobnosti (včetně různých variant jejích jmen), která je uvedena v modulu Inscenace.

Správce databáze: Michal Šanda, michal.sanda@idu.cz

Více Méně
 | ©

Divadelní akce, festivaly a hostování

Fond obsahuje programy, výstřižky, publikace a je tříděn podle názvu akce (po r. 1994) a...

Fond obsahuje programy, výstřižky, publikace a je tříděn podle názvu akce (po r. 1994) a podle data (před r. 1994).
Postupně digitalizované části fondu jsou dostupné ve studovně prostřednictvím interní databáze.

Divadelní akce Modul obsahuje základní údaje o divadelních festivalech, o výjezdech divadel do zahraničí, o hostování zahraničních divadelních souborů, o výstavách a stálých expozicích s divadelní tematikou, o divadelních cenách a o dalších divadelních akcích (přednášky, besedy, workshopy...).

Správce databáze: Radka Petrmichlová, radka.petrmichlova@idu.cz

 

Více Méně
 | ©

Divadla, divadelní a kulturní instituce

Fond obsahuje výstřižky o činnostech a událostech v divadlech a institucích, dále ročenky...

Fond obsahuje výstřižky o činnostech a událostech v divadlech a institucích, dále ročenky jednotlivých divadel.  

Fond není digitalizován a je k dispozici ve studovně dokumentace.

Více Méně
 | ©

Videotéka

Videotéka uchovává audiovizuální záznamy představení činoherních, operních, baletních i...

Videotéka uchovává audiovizuální záznamy představení činoherních, operních, baletních i alternativních, ale také medailony divadelních osobností či dokumenty s divadelní tematikou.  Celý fond je elektronicky katalogizován a zpřístupněn prostřednictvím interní databáze.

Badatelům jsou záznamy přístupné výhradně ve studovnách IDU, není umožněno půjčování ani kopírování.

Správce databáze:
Andrea Landovská, andrea.landovska@idu.cz

Více Méně
 | ©

Fotodokumentace

Fond je digitalizován a je přístupný jak ve studovně prostřednictvím interní databáze, tak...

Fond je digitalizován a je přístupný jak ve studovně prostřednictvím interní databáze, tak v on-line databázi v rámci Virtuální studovny.

Modul poskytuje přístup k digitalizovanému Fotografickému fondu a sbírce Oddělení sbírek a archivu. Digitalizace fondu proběhla v rámci projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla, který byl podpořen grantem Norského finančního mechanismu. Přístupné jsou skeny pozitivů a negativů.

Správa databáze:
Denisa Šťastná, denisa.stastna@idu.cz

Anna Cvrčková, anna.cvrckova@idu.cz

Více Méně

Kabinet pro studium českého divadla

 | ©

Archiv Kabinetu pro studium českého divadla

Dokumentační archiv postupně vytváříme od počátku existence Kabinetu jako sbírku...

Dokumentační archiv postupně vytváříme od počátku existence Kabinetu jako sbírku historických pramenů, shromážděných při práci na jednotlivých svazcích publikace Dějiny českého divadla (1968–1983). V této práci pokračujeme při tvorbě hesel České divadelní encyklopedie.

Na jaře r. 2011 jsme zahájili inventární soupis materiálů, abychom získali jejich evidenci a identifikaci, a mohli tak prameny zpřístupnit.

V r. 2013 jsme zpracovali osobní badatelský archiv teatroložky PhDr. Mileny Cesnakové, CSc. (*1924 v Praze), která rozvíjela vědeckou kariéru převážně na Slovensku a badatelský zájem soustředila na výzkum staršího divadla s těžištěm v období renesance a baroka. Inventární seznam její sbírky čítá 615 položek; doplňuje ji Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové – ke stažení ve formátu PDF.

Více Méně
 | ©

Knihovna Adolfa Scherla

Na podzim roku 2017 nabídla rodina zesnulého Adolfa Scherla (18. 8. 1925 – 3. 4. 2017) jeho...

Na podzim roku 2017 nabídla rodina zesnulého Adolfa Scherla (18. 8. 1925 – 3. 4. 2017) jeho rozsáhlou knihovnu Divadelnímu ústavu, konkrétně Kabinetu pro studium českého divadla.

Knihovna dominovala suterénní místnosti činžovního domu na pražských Vinohradech, která sloužila dr. Scherlovi zároveň jako pracovna. Nedostatek skladovacích prostorů pro knihy tu byl řešen originálním mobilním regálem, patrně vlastní výroby, který se posouval po kolejnici v podlaze, a odhaloval tak další police plné svazků, které se skrývaly za ním. Atmosféra dané studovny inspirovala Alenu Jakubcovou, v té době vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla, k myšlence, že by se knihovna jako celek mohla stát příruční knihovnou pracovníků kabinetu v nově vznikajících prostorách v Nekázance (další pracoviště IDU Nekázanka 887/16 a 18, Praha 1). Záměr se zdařil a v roce 2020 byly knihy přestěhovány. Pracovníci kabinetu je roztřídili dle obsahu do tematických skupin a uložili do připravených regálů.

Obsah byl současně odborně knihovnicky zpracován a integrován do elektronického katalogu knihovny Divadelního ústavu. Knihy je tak možné snadno vyhledat na internetu prostřednictvím Virtuální studovny – Knihovna.

Příruční knihovna vzniklá z knihovny dr. Scherla dostala označení přír.SCH.

V letech 2021–2022 bylo zpracováno 3 968 kusů knih, letáků, mapek, separátů a dalších tiskovin. Z toho 514 jednotek bylo připsáno do fondu knihovny DU s poznámkou k exempláři od pana Scherla (pole MARC č. 562) a 3454 přisáno jako přír.SCH (lokace).

Darovaná akvizice obsahuje nejen knihy, ale celou řadu materiálů. Najdeme zde letáky, mapy, notový materiál, brožury, upomínkové listy, rukopisné poznámky a seznamy ve školních sešitech a bločcích. Četně jsou zastoupeny separáty z časopisů. Nejstarší knihy ve sbírce se datují do druhé poloviny 18. století, nejnovější jsou knihy datované do 20. let 21. století.

Dr. Scherl pro označení svých knih používal prosté razítko se jménem nebo si knihy podepisoval. V dedikacích se odráží vřelý profesní i přátelský vztah kolegů. O tom, že majitel většinu knih opravdu přečetl, svědčí jeho rukopisné poznámky, vpisované vždy obyčejnou tužkou. V informačních brožurách, divadelních programech, katalozích a průvodcích lze najít i vstupenky, pozvánky a další propagační materiály z dané akce.

Oborová pestrost zastoupené literatury ilustruje renesanční osobnost majitele knihovny i rodinou historii spjatou se slavným staropražským domem U Halánků. Matka dr. Scherla byla vnučkou Ferdinanda Náprstka, který pocházel z pivovarnické rodiny a byl starším bratrem Vojty Náprstka. Rodinný i profesní život pradědečka Náprstka je popsán v publikaci od Mileny Secké Ferdinand Pravoslav Náprstek. Labužník života (Praha: Národní muzeum 2022). Nejstarší knihy v popisované knihovně pocházejí právě ze sbírek rodiny Náprstků, o čemž svědčí podpisy v jednotlivých svazcích.

Knihy byly na svém novém místě rozděleny do následujících tematických skupin:

 • Divadelní literatura (krom české převážně ruská a německá a rakouská)
 • Divadelní hry (vesměs české)
 • Filozofie, psychologie (marxistická, utopistická, metafyzika – spojení techniky a filozofie)
 • Historie (vše o revolučním roce 1848)
 • Slavistika (sborníky z konferencí v řadě zemí)
 • Literární věda, estetika
 • Hudební věda (teorie, praktické příručky – loutna, flétna, včetně notového materiálu)
 • Výtvarné umění (katalog výstav Mánes, Topičův dům, 2. svět. válka, poznámky o obrazech)=
 • Film (v porovnání s ostatními obory nepříliš zastoupený)
 • Učebnice
 • Naučné slovníky a encyklopedie
 • Jazykové slovníky
 • Pragensia
 • Průvodci hrady, zámky, knihovny
 • Mapy, turistický průvodce

Vedle toho Kabinet pro studium českého divadla převzal od rodiny dr. Scherla i materiály neknižní povahy (více jak dvě velké krabice plné poznámek, výstřižků komentářů, separátů a dalších dokumentů) a osobní archiv včetně celé řady rodinných fotografií. Tento materiál čeká na odborné zpracování.

Hanoušek, Martin, Bibliografie prací Adolfa Scherla, Divadelní revue 26, 2015, č. 2, s. 183–200.

Šormová, Eva, Za Adolfem Scherlem, Česká literatura 65, 2017, č. 3, s. 485–488.

Šormová, Eva, Milý Ádo, Miscellanea theatralia: sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, uspořádala a redigovala Eva Šormová s Michaelou Kuklovou, Praha: Divadelní ústav 2005, s. 5–8.

Jakubcová, Alena – Šormová, Eva: Dějiny je třeba napsat znovu. Rozhovor s divadelním historikem PhDr. Adolfem Scherlem, CSc., Divadelní revue 21, 2010, č. 3, s. 146–153.

Více Méně

Knihovna Divadelního ústavu

 | ©

Fond divadelních textů

Obsahuje přes 62 000 textů divadelních her (včetně duplikátů) v různých variantách,...

Obsahuje přes 62 000 textů divadelních her (včetně duplikátů) v různých variantách, vydáních, (inscenačních) úpravách a překladech.

Knihovna má snahu soustředit všechna česká vydání divadelních her. Kromě již zmíněných textů někdejších agentur, z nichž některé jsou ještě ručně opisované, shromažďuje knihovna i nepublikované rukopisy divadelních her. Podle možností je fond doplňován cizojazyčnými překlady divadelních her českých autorů. Hry zahraničních autorů jsou ve fondu často obsaženy i v jazyce originálu. Rozhlasové a televizní hry jsou zařazovány pouze doplňkově.

Více Méně
 | ©

Fond odborné divadelní literatury

Obsahuje přes 43 000 svazků domácí i zahraniční, soudobé i historické odborné...

Obsahuje přes 43 000 svazků domácí i zahraniční, soudobé i historické odborné literatury.

Jeho součástí jsou všeobecné i speciální encyklopedie, slovníky a bibliografie. Fond odborné literatury zahrnuje i literaturu hraničních oborů: výtvarného umění, hudby, architektury, etnografie, filmu, rozhlasu, televize apod. V úplnosti uchovává knihovna publikace Divadelního ústavu, kterých bylo vydáno více než sedm set titulů.

Více Méně
 | ©

Fond periodik

Do knihovny dochází ročně více než 80 titulů českých a zahraničních...

Do knihovny dochází ročně více než 80 titulů českých a zahraničních časopisů.

Většina z nich je kompletována a ve vázaných ročnících uchovávána ve fondu obsahujícím přes 16 000 svazků současných i zaniklých časopisů.
Vybrané časopisy (v katalogu označené přír. B) jsou uložené ve studovně periodik v 1. patře, kde jsou přístupné bez předchozího objednání. K objednání ostatních časopisů můžete využít on-line formulář. Připravíme vám je na následující výpůjční den.

Více Méně
 | ©

Fond audiovizuálních dokumentů

obsahuje jiné než papírové nosiče, tj. CD-ROMy, zvuková CD, DVD, DVD-ROMy a magnetofonové...

obsahuje jiné než papírové nosiče, tj. CD-ROMy, zvuková CD, DVD, DVD-ROMy a magnetofonové kazety. Nákupem se fond doplňuje pouze o CD-ROMy a DVD-ROMy, ostatní druhy nosičů se do fondu dostávají pouze jako dary nebo přílohy k publikacím či časopisům. Zvukové nosiče (opera, mluvené slovo atd.) jsou systematicky nakupovány jen do Audiotéky.

Více Méně
 | ©

Fond Audiotéky

V Audiotéce naleznete zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů,...

V Audiotéce naleznete zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů, scénické hudby a baletů.

Nahrávky původního hudebního fondu Divadelního ústavu představují gramofonové desky mluveného slova, melodramů, opery, operety a baletů. Gramofonové desky mají záznamovou rychlost 78, 33, 45, 16.

Nově pořízené přírůstky a dary jsou výhradně na nosičích typu CD a MC. Jedná se především o bohemika. Zastoupena je zde opera, opereta, muzikál, inscenační hudba, rozhlasové inscenace, herecké profily a vzpomínkové pořady. Součástí fondu jsou i nahrávky oper Národního divadla v Praze a Státní opery Praha.

Více Méně
 | ©

Speciální fondy

Speciální fondy zahrnují fond kabaretních výstupů a písniček, fond kostýmních grafických...

Speciální fondy zahrnují fond kabaretních výstupů a písniček, fond kostýmních grafických listů a fond hudebnin, zejména klavírních výtahů oper a operet.

Více Méně

Oddělení sbírek a archivu

 Zuzana Rusínová Štefunková: Sestra úzkost, Dejvické divadlo. 1995, režie J. A. Pitínský | ©

Scénografická sbírka

Sbírka IDU, respektive Scénografická podsbírka, byla založena v r. 2006 a v současnosti...

Sbírka IDU, respektive Scénografická podsbírka, byla založena v r. 2006 a v současnosti obsahuje téměř čtyři tisíce originálů sbírkových předmětů.

Její prioritou je zaměření na současnou tvorbu (od 90. let 20. století) a na tvorbu osobností, které výrazně ovlivnily výtvarnou podobu českého divadla po r. 1945. Obsahuje především díla vytvořená českými scénickými, kostýmními a ve výjimečných případech i loutkářskými výtvarníky a výtvarnicemi pro české a z části i zahraniční scény.

Sbírka obsahuje především originály scénických a kostýmních návrhů různých výtvarných technik (tempera, pastel, tuš, akvarel křída aj.), makety a pracovní studie, zachycující proces tvorby. Ideálním hlediskem při získávání sbírkových předmětů je zohlednění teatrologické i výtvarné hodnoty. Mezi nejvýznamnější osobnosti zastoupené ve sbírce patří Vlastislav Hofman, František Tröster, Josef Svoboda, Jan Sládek, Otakar Schindler, Luboš Hrůza, Jan Vančura, Jaroslav Malina, Miroslav Melena, Marta Roszkopfová, Jana Zbořilová, Jana Preková, Zuzana Štefunková Rusínová, Petr Lébl a mnozí další.

Více Méně
 | ©

Fond scénografické dokumentace

Fond scénografické dokumentace vznikal postupně od počátku existence Divadelního ústavu v r....

Fond scénografické dokumentace vznikal postupně od počátku existence Divadelního ústavu v r. 1959, kdy začaly být scénografické artefakty fotografickou cestou dokumentovány. Dělo se tak ve spolupráci se samotnými scénografy nebo v rámci dokumentace scénografických výstav (národní přehlídky, monografické výstavy, Pražské Quadriennale apod.).

Scénografické artefakty náležející do tohoto fondu se dělí na dvě skupiny, jedná se především o reprodukce, které existují v IDU pouze v digitální podobě, nebo o předměty, získané od autorů a dědiců, nespadající však do scénografické sbírky. Zahrnují scénické a kostýmní návrhy, makety, skici, technické rozkresy, loutky, případně fotografie realizací scén nebo kostýmů. Jelikož dokumentované artefakty nepodléhají kritériím sbírky, lze v některých případech tímto způsobem relativně komplexněji postihnout celkovou vizuální složku inscenace.

Více Méně
 | ©

Fotografický fond a sbírka

Fotografický fond obsahuje přes 400 000 fotografií z inscenací českých divadel po r. 1945...

Fotografický fond obsahuje přes 400 000 fotografií z inscenací českých divadel po r. 1945 (pozitivy, negativy, diapozitivy, digitální fotografie). Jeho systematické zpracování a digitalizace započalo v r. 2010 a mohlo být realizováno díky podpoře Finančních mechanismů EHP/Norska. Mezi nejvýznamnější autory fotografií patří Václav Chochola, Karel Drbohlav, Jaromír Svoboda, Jaroslav Krejčí, Josef Koudelka, Viktor Kronbauer, Bohdan Holomíček, Josef Ptáček, Martin Špelda, Patrik Borecký a mnoho dalších.

Zpřístupnění dat je realizováno na základě souhlasu autorů či držitelů licence. V případě, že k poskytnutí souhlasu nedošlo, má badatel možnost se s fotografiemi seznámit pouze osobně v badatelně IDU. Vedle základních údajů k inscenaci jsou ke každé fotografii postupně doplňovány osoby a obsazení. Fotografický fond (na rozdíl od Fotografické sbírky obsahující  přes 300 sbírkových předmětů), zahrnuje jak fotografie, které se nachází v majetku IDU, tak ty, které jsou (svým vznikem spadajícím do posledního více než desetiletí) pouze v elektronické podobě.

Více Méně
 | ©

Fond divadelních plakátů

Fond divadelních plakátů obsahuje přes 5 000 artefaktů, které spojují výtvarnou,...

Fond divadelních plakátů obsahuje přes 5 000 artefaktů, které spojují výtvarnou, propagační a informativní funkci. Mezi plakáty se nacházejí významná díla osobností, jako jsou Libor Fára (pro Divadlo Na zábradlí a Činoherní klub), Pavel Brom (pro Divadlo za branou), Jan Schmid (pro Studio Ypsilon), Adolf Born nebo Josef Flejšar (pro Národní divadlo). V současné době počítačové komunikace divadelní plakát do jisté míry ztratil svou původní funkci, přesto se ho některá divadla nevzdávají, jako například pražské Studio Hrdinů.

Divadelní plakáty významně doplňují scénografické a fotografické artefakty a jsou rovněž důležitým svědectvím naší divadelní historie. Nesporně potřebné je uchovávání plakátů, jejichž hodnota je především dokumentační nebo historická. Mnohé z nich mají navíc prokazatelnou a v některých případech i výjimečnou uměleckou hodnotu a jsou navíc vděčným výstavním exponátem. Výtvarně hodnotné plakáty vytvářeli i samotní scénografové, jako např. jako Jaroslav Malina, Marta Roszkopfová nebo Petr Matásek. Jejich uchovávání tak přispívá ke komplexní dokumentaci přínosu výtvarníka pro tu kterou inscenaci.

Více Méně
 | ©

Archiv divadelních fondů

IDU plní mimo jiné funkci paměťové instituce. Shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje...

IDU plní mimo jiné funkci paměťové instituce. Shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty o umělecké činnosti českých divadel, divadelních souborů a tvůrců zejména druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Archivní fondy v oddělení Sbírek a archivu kontinuálně navazují na fondy Informačně-dokumentačního oddělení. Obsahují listinné i ikonografické materiály soukromé nebo institucionální povahy (vč. fotografií, propagačních materiálů, záznamových médií atd.). Dokumenty jsou převážně neúřední povahy. Vypovídají zejména o konkrétní tvůrčí činnosti uměleckých osobností, divadel a jednotlivých souborů, dobových událostech, výstavách a v neposlední řadě o aktivitách IDU (např. PQ, Noc divadel). Přiložený abecedně řazený soupis je pro lepší orientaci rozdělen do tří částí (osobnosti, divadla, varia). U všech fondů jsou informace o přístupnosti, větší fondy doplněny krátkým popisem.

Soupis fondu

Badatelům jsou fondy přístupné výhradně ve studovnách IDU a po předchozí domluvě, půjčování není možné.

Správce archivu:
Marie Hodinářová
marie.hodinarova@idu.cz

Více Méně

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.