Mezinárodní nevládní organizace a networky

 | ©

Mezinárodní nevládní organizace registrované v UNESCO mají své počátky většinou v polovině 20. století a byly zakládány nejen za účelem mezinárodní výměny zkušeností a podpory daného oboru, ale také s cílem propagovat humanistické hodnoty v souladu s posláním UNESCO. Česká republika je jejich aktivním členem a také drží prvenství v iniciaci jejich vzniku: UNIMA jako nejstarší z nich vznikla v Praze již v r. 1929, ITI v r. 1948 a OISTAT potom v r. 1969, tedy v období, kdy byl vzhledem k politickým okolnostem v Československu kontakt se zahraničím klíčový. Po změnách v r. 1989 se IDU aktivně zapojil také do sítí a kontinuálních projektů, které vycházejí vstříc novým oborovým potřebám a výměně kontaktů, informací a zkušeností například v oblasti umělecké mobility, profesního růstu umělců a kulturních pracovníků, dokumentace divadla nebo regionální spolupráce.

Profesní sítě
Nevládní organizace spravované IDU

 

 

Profesní sítě

Jsme členy řady profesních sítí, v nichž zajišťujeme kontinuální členství, administrativní agendu a vysílání zástupců na oficiální akce. Zprostředkováváme informace o jejich aktivitách a podílíme se koncepčně a koordinačně na jejich činnosti.

IETM – International Network for Contemporary Performing Arts
IETM je mezinárodní platforma pro neformální setkávání profesionálů v oblasti současného scénického umění. Setkání IETM je pořádáno dvakrát ročně v nejrůznějších městech Evropy a každého setkání se účastní více než 500 divadelních a tanečních manažerů a producentů z celého světa.
Kontaktní osoba IETM: Pavel Štorek

On the Move
On the Move je nevládní neziskové mezinárodní sdružení více než 35 profesionálů a institucí, kteří se dlouhodobě věnují podpoře mobility umělců napříč uměleckými žánry a kontinenty. IDU se stalo členem v r. 2012 a je aktivní ve správní radě networku.
Kontaktní osoba On the Move: Barbora Doležalová

ENICPA – European Network of Information Centres for Performing Arts
Evropská síť informačních center pro scénická umění sdružuje zástupce významných evropských informačních, dokumentačních a sbírkových institucí. Cílem sítě je sdílení a výměna znalostí a zkušeností mezi experty a spolupráce institucí ve formální i neformální rovině.
Kontaktní osoba ENICPA: Ondřej Svoboda

IFACCA – International Federation of Arts Councils and Culture Agencies
IFACCA je celosvětová síť ministerstev kultury, uměleckých rad (arts councils) a dalších organizací strategicky a finančně podporujících oblast umění z více než 70 zemí. IDU je přidruženým členem od r. 2015.
Kontaktní osoba ISPA, IFACCA: Pavla Petrová

ISPA – International Society for Performing Arts
ISPA je světová profesní síť sdružující přes 500 profesionálů a institucí napříč scénickým uměním z celého světa. IDU se stalo členem v r. 2013. ISPA pořádá kongresy dvakrát ročně – v lednu vždy v New Yorku a druhý kongres se koná v různých částech světa.
Kontaktní osoba ISPA, IFACCA: Pavla Petrová

EEPAP – East European Performing Arts Platform
EEPAP podporuje rozvoj současných scénických umění ze zemí střední a východní Evropy se zvláštním důrazem na země Východního partnerství. Cílem platformy je mezinárodní výměna umělců, odborníků a kurátorů, přičemž mezi hlavní aktivity patří vzdělávací programy zaměřené na tanec a divadlo.
Kontaktní osoba EEPAP: Martina Pecková Černá

UNESCO

Nevládní organizace

IDU je sídlem českých středisek nevládních organizací registrovaných v UNESCO, poskytuje jim zázemí a správu jednotlivých tajemníků. Zajišťujeme kontinuální členství, administrativní agendu, vysílání zástupců na oficiální akce a zprostředkování informací o činnosti.

ITI – Mezinárodní divadelní ústav/International Theatre Institute/Institut International du Théâtre
Cílem ITI je podporovat mezinárodní výměnu v oblasti teoretických znalostí i praktických zkušeností v divadelním umění a kulturní advokacii. ITI byl založen v r. 1948 v Praze a zastřešuje následující české profesní divadelní organizace: Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Cirqueon, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, česká střediska Mezinárodní loutkářské unie, Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež, Mezinárodní federace pro divadelní výzkum a Mezinárodní společnosti knihoven a muzeí divadelního umění, Sdružení českých divadelních kritiků, Herecká asociace, Institut umění – Divadelní ústav, Jednota hudebního divadla, Taneční sdružení ČR, Teatrologická společnost a Vize tance. Členství v ITI je organizováno formou národních středisek, která v současné době fungují v téměř 100 zemích světa.
Tajemnice českého střediska ITI: Martina Pecková Černá

ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež/Association Internationale du Théâtre pour l´Enfance et la Jeunesse International/Association of Theatre for Children and Young People
Mezinárodní asociace divadel pro děti byla založena v r. 1966. Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež – výměnou zkušeností, pořádáním studijních zájezdů skupin i jednotlivců, pořádáním zájezdů divadelních kolektivů do zahraničí.
Tajemnice českého střediska ASSITEJ: Veronika Nádeníčková

AICT – Mezinárodní asociace divadelních kritiků/Association Internationale des Critiques de Théâtre/International Association of Theatre Critics
Mezinárodní asociace divadelních kritiků byla ustavena v r. 1956 v pařížském Divadle národů a Československo patřilo k jejím zakládajícím členům. V r. 1993 po vzniku samostatné České republiky bylo založeno české středisko AICT. Posláním organizace je sdružovat divadelní kritiky ze všech zemí s vyspělou divadelní kulturou, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky, podporovat bilaterální styky mezi národními středisky, mezinárodní setkání a výměny.
Tajemnice českého střediska AICT: Barbora Formánková

ČHR – Česká hudební rada
ČHR je národním střediskem nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO a členem Evropské hudební rady.
Tajemnice ČHR/českého střediska IMC: Lenka Dohnalová

FIRT – Mezinárodní federace pro divadelní výzkum/Federation Internationale pour la Recherche Théâtrale/International Federation for Theatre Research
FIRT byl založen v r. 1957, členství českého střediska bylo zaregistrováno po vzniku samostatné České republiky. FIRT pořádá vědecké konference a kongresy a vydává odborný časopis Theatre Research International.
Tajemnice českého střediska FIRT: Věra Velemanová

OISTAT/ČOSDAT – Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/Organisation Internationale des Scénografes, Techniciens et Architectes de Théâtre/International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians
OISTAT byl založen v r. 1969 v Praze. České středisko (ČOSDAT) bylo zaregistrováno po vzniku samostatné České republiky. Cílem a posláním OISTAT a jeho českého střediska je podpora a rozvoj scénografie, divadelní architektury, teorie a praxe všech divadelních technik, jež mají umělecký charakter, rozšiřování progresivních poznatků a metod, jakož i mezinárodní spolupráce a kontaktů.
Tajemnice českého střediska ČOSDAT: Barbora Boučková

SIBMAS – Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek/The International Association of Libraries, Museums, Archives and Documentation Centres of the Performing Arts/La société internationale des bibliothèques, des musées, archives et centres de documentation des arts du spectacle
Cílem organizace je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a umožňovat výměny mezi nimi.
Tajemnice českého střediska SIMBAS: Helena Hantáková

UNIMA – Mezinárodní loutkářská unie/Union International de la Marionnette/International Puppeteers Union
Mezinárodní nevládní organizace sdružuje lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot v souladu s uznáním základních práv člověka tak, jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů. UNIMA byla založena v r. 1929 v Praze a je nejstarší mezinárodní nevládní organizací UNESCO.
Tajemnice českého střediska UNIMA: Veronika Nádeníčková

Přínosy členství:

 • přístup k databázím kontaktů organizací působících v oblasti scénických umění po celém světě,
 • udržování povědomí o nejnovějších projektech, akcích, poznatcích a vývojových trendech v loutkářství, tvorby pro děti a mládež, scénografie, divadelní kritiky a výzkumu, kulturní politiky a dalších tematických oblastech a zprostředkování informací české kulturní obci,
 • aktivní účast na akcích pořádaných těmito sítěmi, případně pořadatelství aktivit pro tyto organizace a sítě,
 • vzdělávací aktivity pro mládež,
 • vysílání zástupců českých scénických umění na akce pořádané těmito organizacemi a sítěmi a jejich delegování do exekutivy a výborů,
 • iniciace nebo spolupráce na vzniku společných projektů se subjekty, které jsou členy těchto organizací a sítí.

Kontakt

 | ©

Martina Pecková Černá

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ITI A AICT, PACE.V4

+420 224 809 113
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Barbora Boučková

TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA OISTAT, PROGRAM GO AND SEE

+420 224 809 132
+420 775 349 141
barbora.bouckova@idu.cz

 | ©

Ondřej Svoboda

Náměstek - Divadelní ústav

+420 224 809 164
+420 732 517 368
ondrej.svoboda@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Pavla Petrová

Ředitelka Institutu umění - Divadelního ústavu, Generální ředitelka PQ

+420 224 809 154
+420 602 177 150
pavla.petrova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Helena Hantáková

Vedoucí

 | ©

Veronika Nádeníčková

TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ASSITEJ A UNIMA, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, KOORDINACE NOC DIVADEL

+420 224 809 173
+420 778 981 736
veronika.nadenickova@idu.cz

 | ©

Barbora Formánková

TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA AICT, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+420 721 844 525

barbora.formankova@idu.cz

 | ©

Lenka Dohnalová

Klasická hudba

 | ©

Mgr. et Mgr. Věra Velemanová

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.