Český tanec v datech

Edice publikací s názvem Český tanec v datech je výsledkem výzkumné práce v oblasti českého profesionálního tance a příbuzných uměleckých oborů, které vycházejí především z fyzické/pohybové práce interpreta nebo tvůrce.

Ambicí řešitelů je shromáždit jak tvrdá data ze sledovaných uměleckých oblastí, tak postoje umělců a zástupců souborů, skupin nebo divadel ke klíčovým tématům. Vedle baletu a současného tance výzkum poprvé zmapuje dříve opomíjené a statisticky takřka nepodchycené oblasti – mimické divadlo, nový cirkus, tanec v zábavním průmyslu nebo lidový tanec.

Publikace vydané v rámci projektu

Český tanec v datech: 1/ Taneční vzdělávání

autor: Roman Vašek

První studie je prologem k následným částem, které budou věnovány jednotlivým oblastem profesního uplatnění. Studie se věnuje vzdělávání na konzervatořích v oborech tanec a současný tanec a na vysokých školách, kde byly předmětem zájmu katedry akreditované v programu taneční umění a vybrané ateliéry v programu dramatická umění. Studie se věnuje také reflexi tanečního vzdělávání prostřednictvím názorů aktivních tanečníků.
Studie ke stažení

Český tanec v datech: 2/ Balet

autor: Roman Vašek

Druhá studie se zaměřuje na oblast českého baletu. Zabývá se genderovou, věkovou, vzdělanostní a národnostní strukturou v baletních souborech, dále ekonomickým a sociálním zázemím tanečníků a věnuje se zapojení tanečníků v odborech a oborových spolcích. Studie charakterizujespecifický baletní „pracovní trh“, zabývá se vazbou konzervatoř – baletní soubor, ale i fází ukončení kariéry v baletním souboru. Studie také předkládá a interpretuje data o výkonech baletních souborů, rozpočtech, všímá si práce s publikem a některých provozních témat (spolupráce baletu s orchestrem, baletu s taneční školou aj.).
Studie ke stažení

Český tanec v datech: 3/ Současný tanec

autorka: Jana Návratová

Třetí studie této edice se zaměřuje na oblast českého současného tance, kterou ve dvou hlavních kapitolách nahlíží jak z perspektivy souborů, tak samotných tvůrců. Prezentuje základní údaje o personálním zázemí (genderová, vzdělanostní, věková, národnostní struktura) a výkonnostních ukazatelích (počty premiér, odehraných představení). Zabývá se oblastí financí (rozpočty souborů, struktura příjmů tanečníků, obvyklé honoráře za umělecké výkony a tvorbu), ve velké míře se věnuje i postojům umělců k zásadním oborovým otázkám (např. ke grantovým systémům, tanečnímu školství, otázkám profesní budoucnosti aj.).
Studie ke stažení

Český tanec v datech: 4/ Nový cirkus a nonverbální divadlo

autoři: Veronika Štefanová, Alexej Byček

Čtvrtá publikace z edice Český tanec v datech se věnuje dvěma uměleckým oborům, které jsou tanci blízké, a jejichž zásadním výrazovým prostředkem je tělesný pohyb. Shrnuje základní údaje o personálním zázemí nového cirkusu a nonverbálního divadla (genderová, vzdělanostní, věková, národnostní struktura), zabývá se ekonomickou situací umělců, možnostmi vzdělávání v daných oborech a opět se věnuje i několika postojovým otázkám, které se týkají např. profesních cílů, významu oborových organizací aj.
Studie ke stažení

Český tanec v datech: 5/ Černé divadlo a podnikání v baletu

autor: Roman Vašek

Pátá studie se zaměřuje na dvě oblasti profesního uplatnění tanečníků a pohybových umělců, které nejsou financovány z veřejných zdrojů. V první části se věnuje černému divadlu – nastiňuje historický vývoj tohoto českého fenoménu od konce 50. let 20. století, a to s důrazem na podíl tance a tanečníků. Podrobně analyzuje situaci tohoto oboru v roce 2019, zabývá se jeho provozními standardy i charakterem lidských zdrojů. Ve dvou sondách z roku 2020 mapuje, jak se černá divadla vyrovnávala s koronavirovými restrikcemi.
Druhá část studie představuje nejvýznamnější baletní projekty, které po roce 1989 fungovaly na ryze komerční bázi. Věnuje se jejich umělecké činnosti, pracovním podmínkám umělců, financování, způsobu oslovování publika, ale hledá také obecné charakteristiky typické pro celou tuto oblast.
Studie ke stažení

Český tanec v datech: 6/ Tanečníci v muzikálech

autor: Roman Vašek

V pořadí už šestá studie edice Český tanec datech mapuje uplatnění tanečníků a pohybových umělců v hudebně-zábavním divadle, a především muzikálu. Zachycuje baletní soubory, které byly před rokem 1989 určeny výhradně pro tento hudebně-dramatický žánr, a mapuje postupnou proměnu muzikálového sboru od oddělené pěvecké a taneční složky ke kompaktní muzikálové company. Studie se zabývá skupinou UNO, jež ovlivnila taneční část významných muzikálových produkcí 90. let, a všímá si tanečních specifik původní české muzikálové tvorby. Charakterizuje odlišnosti mezi soukromě a veřejně provozovanými muzikály a podrobně analyzuje rozdíly v pracovních podmínkách umělců v Praze a v hlavních mimopražských centrech.
Studie ke stažení

Český tanec v datech: 7/ Lidový tanec

autorky: Jarmila Teturová, Kateřina Černíčková

V kontextu současné české taneční kultury má lidový tanec specifické postavení. Jeho profesionální bázi tvoří soubor Ondráš, který je zřizován ministerstvem obrany, přičemž další projevy lidového tance jsou čistě amatérské. Studie přibližuje novodobý vývoj a objasňuje jaká rozhodnutí a události vedly k současnému stavu. Samostatná kapitola je věnována historii profesionálních souborů, věnujících se vysoce stylizované formě lidového tance, které vznikaly po roce 1945. Nejvýznamnější postavení mezi nimi měl početný Československý státní soubor písní a tanců, který často propagoval československou kulturu v zahraničí. Studie vymezuje problematiku i terminologii a přináší i statistiky počtu folklorních kolektivů, lokalizaci jejich působení v rámci územně-správních celků (krajů), jejich repertoárovému zaměření a věkové struktuře. Studie věnuje pozornost i festivalové infrastruktuře a přináší pro komparaci informace o postavení lidového tance v okolních státech.  

Studie ke stažení

Český tanec v datech: 8/ Publikum baletu a nového cirkusu

autoři: Roman Vašek, Veronika Štefanová

Osmá publikace obrací pozornost k problematice práce s publikem, a to ve dvou sondách s rozdílnými autorskými přístupy. Roman Vašek se zaměřuje na oblast baletu a využívá dostupných dat pro charakteristiku návštěvnosti, věnuje se práci s baletním publikem a dotýká se některých témat souvisejících se sociologií tance nebo s marketingem. Veronika Štefanová se zaměřuje na nový cirkus a u jednotlivých subjektů a umělců akcentuje přístup k divákům a budování vztahu s nimi. Důležitou součástí obou oborových studií je reflexe proměny práce s diváky v době koronavirových restrikcí.

Studie ke stažení

Český tanec v datech: 9/ Taneční kariéry - kontexty a příklady

autoři: Jana Bohutínská, Jana Návratová, Roman Vašek

Devátá publikace se věnuje samotným tanečnicím a tanečníkům, tedy těm, kteří nástrojem svého těla realizují taneční a pohybové umění v České republice. Autoři se zaměřují na jejich kariéru, a to formou zevrubných rozhovorů, aby rozšířili pohled na obecně známá specifika taneční tvorby skrze zkušenost samotných aktérek a aktérů. Dali tak prostor jejich příběhům a názorům na profesní praxi a nechali takzvaně zaznít jejich hlas. Jedenáct rozhovorů doprovázejí tři kontextové studie. Jana Bohutínská se zamýšlí v eseji „o talentu, tanci a dilematech“ nad tématy, které z rozhovorů vyplynuly. Roman Vašek rámuje téma taneční kariéry domácím historickým exkurzem a Jana Návratová přináší přehled o řešení taneční kariéry v zahraničí, především na příkladech dobré praxe tzv. transition center, ale také v kontextu tzv. statusu umělce.  

Studie ke stažení

Řešitel

Jana Návratová, Roman Vašek

Období

2017 - nyní

Poskytovatel podpory

Ministerstvo kultury ČR

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.