Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2019: Krátkodobá mobilita - Go and See / s uzávěrkou 2. kola 12.9. 2019

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje dále jen IDU jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na výběrové řízení je pro rok 2019 vyčleněna celková částka ve výši 1 300 000 Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Pozor, pro rok 2019 byl vytvořen nový elektronický formulář, pečlivě čtěte podmínky programu (viz. bod Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení)!

Základní podmínky pro udělení podpory

a) Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.

b) Cesta musí mít nekomerční charakter.

c) Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace):

 • divadlo
 • tanec a nový cirkus
 • hudba
 • literatura
 • výtvarné umění (včetně designu)
 • architektura
 • kulturní management

d) Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.

e) Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové nástroje MKČR.

f) V souladu s principy udržitelné mobility musí žadatel pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky lze použít pouze v případě politické nestability či nefunkční dopravní infrastruktury v daném regionu, a to na základě řádného zdůvodnění.

g) Podpora cest zástupců mezinárodních nevládních organizací registrovaných v UNESCO bude probíhat v rámci separátního výběrového řízení.

h) Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce pouze jedenkrát. V případě, že žádosti nebylo vyhověno v prvním kole výběrového řízení, nebude podpořena ani v druhém kole.

ch) Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).

i) Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise ve většině případů nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění, kde bude vyspecifikován např. rozdílný účel cesty, jiná aktivita apod.

j) Mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech. Žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci.

k) Zahraniční cesta musí být po všech stránkách realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. do 31.12. 2019.

Účastníci výběrového řízení

Výběrové řízení je určeno:

pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

fyzická osoba je povinna doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit:

a) CV - zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit

b) motivační dopis

c) specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.)

d) kopie dokladu o trvalém nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

Kritéria výběru

a) Žádosti posuzuje Komise pro krátkodobou mobilitu složená z odborníků tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1c) zastoupen; dalšími členy jsou zástupci IDU. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

b) Kritéria hodnocení a výběru:

 1. mezinárodní význam akce a její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;
 2. dosavadní výsledky činnosti žadatele a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.);
 3. aktivní účast žadatele na akci;
 4. přiměřenost nákladů a přiměřená délka pobytu pro naplnění cílů cesty;
 5. u opakovaně podpořených žadatelů komise přihlíží k dopadům cesty pro daný obor a ke kvalitě vypracování závěrečných zpráv;

c) Komise posuzuje všechny žádosti bez ohledu na proporcionální zastoupení jednotlivých oborů.

Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení

Přijetí žádosti

žádosti jsou od roku 2019 přijímány pouze na e-FORMULÁŘI „Přihláška do výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti Profesionálního umění pro rok 2019 – krátkodobá mobilita”

e-Formulář najdete ZDE

K vyplnění formuláře a nahrání povinných příloh je třeba přihlášení k emailovému účtu Google (bezplatné založení účtu ZDE).

povinné přílohy jsou součástí e-FORMULÁŘE (do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (pouze ve formátech PDF, Doc, Docx, Jpg/každá příloha musí v názvu obsahovat jméno žadatele).

Seznam povinných příloh (max. počet příloh: 5):

a) CV - zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit;

b) motivační dopis;

c) specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.);

d) kopie dokladu o trvalém nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky);

žádosti budou posouzeny hodnotící komisí v roce 2019 dvakrát za rok, a to v následujících termínech:

k 12. 3. 2019 žádosti doručené do 26.2. 2019 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou od 1. 1. do 31. 12. 2019

k 1.10. 2019 žádosti doručené do 12. 9. 2019 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou od 1. 6. do 31. 12. 2019

Vyhodnocení a výběr

- komise předkládá své závěry ve formě písemného dokumentu ředitelce IDU; rozhodnutí ředitelky je konečné a není proti němu odvolání;

- konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách IDU vždy nejpozději do 30 dnů po uzávěrce žádostí;

- s úspěšnými žadateli bude uzavřena příkazní smlouva podle občanského zákoníku.

Další informace a historii výsledků výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti Profesionálního umění v letech 2013 – 2018 najdete ZDE

Obecné podmínky ke stažení najdete ZDE.

 

Termín

12. 9. 2019

Aktivita

Podpora zahraničních kontaktů

Kontakt

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See, tajemník českého střediska OISTAT/ČOSDAT

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.