Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR

Cílem projektu byla analýza postavení živého profesionálního umění v české společnosti a funkčnosti jeho institucionální základny (kulturní infrastruktury). Nevysloveným záměrem byla i definice a obhajoba umění jako organické součásti našeho veřejného kulturního prostoru. Základním analytickým výstupem projektu jsou dva svazky Studie současného stavu podpory umění.

Svazek I. byl publikován v r. 2009, svazek II. byl dokončen v r. 2011. Tématem obou svazků byla situace profesionálního umění (tj. divadla, tance, hudby, výtvarného umění, literatury a filmu) po r. 1989. V prvním svazku byla v jednotlivých kapitolách zpracována definice předmětných oborů, jejich historie, transformace těchto segmentů umění po r. 1989, teoretická i kritická reflexe uměleckých oborů a konečně problematika vzdělávání a výzkumu v oblasti umění. Stěžejní kapitolou byla analýza složitého procesu transformace kulturní infrastruktury ze socialistického monopolu na principy občanské a demokratické společnosti (včetně institutů deetatizace, privatizace, restitucí, vzniku neziskového a podnikatelského sektoru atd.). Druhý svazek byl věnován problematice financování, legislativě, sociálním věcem, příjemcům uměleckých děl, mezinárodní spolupráci a konečně i současnému stavu jednotlivých uměleckých oborů. Kapitola o financování je zaměřena hlavně na vztah státu k oblasti umění, včetně podpory ze strany krajů a měst. Vedle veřejného sektoru obsahuje i problematiku neziskových aktivit. Studie se v kapitole Legislativa (vedle obecné legislativy) věnuje i problémům autorského zákona, daňové problematice, pracovnímu právu, oborovým normám, včetně harmonizace s právem Evropské unie. Studie prokazuje pravděpodobnost potřeby obecného zákona o kultuře, který by nejen specifikoval veřejnou kulturní službu, ale poskytl by i instituty pro dokončení procesu transformace, například transformace příspěvkových organizací. Na kapitolu přímo navazuje popis sociální problematiky včetně charakteristiky zaměstnanosti v oboru a sociálního postavení umělců. Netřeba podotýkat, že kupříkladu úroveň mezd v oblasti živého umění nedosahuje průměrné mzdy v ČR, i když tento segment zaměstnává kvalifikovanou (většinou vysokoškolsky), flexibilní a kreativní pracovní sílu. Mezinárodní spolupráce je zaznamenána v kontextu různých úhlů pohledu, včetně vybraných standardů komparace kulturních politik zemí EU. Obecně vzato analytická část projektu zaznamenává současný stav jednotlivých uměleckých oborů v ČR, zvláště během dekády (2000–2011).

Závěrečná zpráva o projektu ke stažení ZDE

Řešitel

Bohumil Nekolný a řada dalších autorů

Období

2006 - 2011

Poskytovatel podpory

Ministerstvo kultury ČR

Kód

DD06P03OUK00

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.