Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2018: Krátkodobá mobilita - Go and See

Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) vyhlašuje na základě pověření Ministerstva kultury výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na výběrové řízení je pro rok 2018 vyčleněna celková částka ve výši 1 200 000 Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

1.       Základní podmínky

a)  Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.

b) Cesta musí mít nekomerční charakter.

c) Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace): divadlo, tanec a nový cirkus, hudba, literatura, výtvarné umění (včetně architektury a designu)

d) Účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska (komitétu) této organizace.

f)  Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu.

g) Zahraniční cesta musí být po všech stránkách (tj. včetně ekonomické) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. v roce 2018.

NOVÉ(!): Vzhledem ke stále stoupajícímu zájmu kulturní veřejnosti o výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění byla v roce 2018 doplněna specifikace kritérií pro žadatele:

V jednom kalendářním roce není možné žádat dvakrát na stejnou akci. V případě, že žádosti nebylo vyhověno v prvním kole výběrového řízení, nebude podpořena ani v druhém kole.

Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové řízení MKČR.

Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise ve většině případů nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci.

Mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech. Žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci.

Pokud se žádost vztahuje na workshop, měl by být součástí širšího programu festivalu. (podpora se nevztahuje např. na výjezd na měsíční workshop či rezidenční pobyt).

2.         Účastníci výběrového řízení

 Výběrové řízení je určeno:

pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR;

- fyzická osoba je povinna spolu s přihláškou přiložit:

  1. CV a doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit;  
  2. motivační dopis;
  3. doporučení zastřešujícího oborového profesního sdružení, českého střediska mezinárodní nevládní organizace, státní instituce či stanoviskem jiné odborné organizace nebo uznávané nezávislé osobnosti;
  4. specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.);
  5. doklad o aktuálním bankovním spojení;
  6. kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

3.        Kritéria výběru

a)  Žádosti posuzuje Komise pro krátkodobou mobilitu složená z odborníků tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1c zastoupen; dalšími členy jsou zástupci IDU. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

b) Kritéria hodnocení a výběru:

-  mezinárodní význam akce;

-  její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;

-  dosavadní výsledky činnosti jednotlivce;

- odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.);

-  přínos akce pro odbornou práci IDU;

c) Komise posuzuje všechny žádosti bez ohledu na proporcionální zastoupení jednotlivých oborů.

4.         Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení

a) Přijetí žádosti

- písemné žádosti jsou přijímány na formuláři „Přihláška do výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti Profesionálního umění pro rok 2018 – krátkodobá mobilita” (ke stažení zde) a evidovány tajemníkem odborné komise v sekretariátu ředitelky IDU. Doručit žádost je nutné poštou na adresu: Pavel Štorek, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1 (rozhoduje datum odeslání) a zároveň elektronicky na emailovou adresu pavel.storek@divadlo.cz (pro zařazení žádosti do výběrového řízení je nutno žádost zaslat oběma způsoby);

- do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (jejich výčet je uveden v rubrice „Povinné přílohy“ – viz formulář žádosti);

- žádosti budou posouzeny hodnotící komisí v roce 2018 dvakrát za rok, a to v následujících termínech:

19. 3. 2018 žádosti doručené do 23. 2. 2018 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou od 1. 1. do 31. 12. 2018

1. 10. 2018 žádosti doručené do 10. 9. 2018 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou od 1. 6. do 31. 12. 2018

b) Vyhodnocení a výběr

- komise předkládá své závěry ve formě písemného dokumentu ředitelce IDU;  rozhodnutí ředitelky je konečné a není proti němu odvolání;

- konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách IDU vždy nejpozději do 30 dnů po uzávěrce žádostí;

- s úspěšnými žadateli bude uzavřena příkazní smlouva podle občanského zákoníku. 

 

Kontaktní osoba: Pavel Štorek (pavel.storek@divadlo.cz, tel. 224 809 116).

 

Přihláška ke stažení ZDE

Obecné podmínky ke stažení ZDE

Termín

10. 9. 2018

Aktivita

Podpora zahraničních kontaktů

Kontakt

  | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.