Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Cílem projektu bylo získání kompletních informací kvantitativního i kvalitativního charakteru o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů v ČR, jejich následná analýza a zpracování zjištění a doporučení.

Hlavními výstupy projektu jsou:

  • Mapovací dokument (dva svazky), obsahující mimo jiné definování významu celého konceptu kulturních a kreativních průmyslů (KKP), návrh podrobného vymezení KKP dle statistické klasifikace ekonomických činností národních účtů Českého statistického úřadu, studie o výkonu, silných a slabých stránkách, potřebách a trendech třinácti odvětví (výtvarné umění, scénická umění, film, design, hudební průmysl, architektura, digitální hry, reklama, TV a rozhlas, umělecká řemesla, památky, software) včetně typových strategických opatřeních a tezí strategie podpory KKP v ČR.
  • Certifikovaná metodika mapování KKP na lokální a regionální úrovni ČR, která vychází z realizovaných pilotních projektů mapování ve čtyřech městech (Zlín, Brno, Pardubice a Plzeň) a popisuje pracovní postup zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě s tím, že jsou zkoumány všechny subjekty KKP bez rozdílu typu jejich aktivit (veřejné, neziskové, komerční, výzkumné či vzdělávací). Výstupy realizovaných mapování podle navrhované metodiky mohou zásadním způsobem napomoci k vytváření strategií pro podporu KKP.
  • KulKal - on-line aplikace pro výpočet ekonomických dopadů kulturní organizace či akce, určená všem, koho zajímají ekonomické dopady návštěvníků vlastního kulturního projektu.Stačí zadat několik informace o projektu a o jeho návštěvnících (odkud přijeli, na jak dlouho, kolik utratili peněz a za co, jaký byl hlavní cíl jejich cesty) a aplikace vypočítá, jaký dopad měl kulturní projekt na výdaje návštěvníků, a tím i na: celkovou produkci české ekonomiky, hrubý domácí produkt (resp. hrubou přidanou hodnotu), příjmy zaměstnanců, zaměstnanost (tvorbu pracovních míst), výběr nepřímých daní (DPH, spotřební daň).

Na projektu se podílelo velké množství řešitelů: zaměstnanci a externí spolupracovníci IDU, autoři jednotlivých studií a publikací, pracovníci dalších výzkumných i jiných organizací.   

 

Odkazy, RIV

Informace o projektu včetně dalších výstupů týkajících se mapování KKP na místní úrovni (Metodika mapování KKP na lokální a regionální úrovni ČR, studie o KKP na Zlínsku, v Pardubicích, Plzni a Brně) naleznete rovněž na www.kreativnicesko.cz.  

Mapa subjektů

Specializovaná mapa si klade za cíl zmapovat geografickou organizaci aktivních subjektů KKP uvnitř České republiky a prostřednictvím interaktivního on-line prostředí vytvářet databázi těchto subjektů zachycenou geograficky na mapě ČR. Mapování KKP na této úrovni a pomocí on-line metod nabízí při dodržení systematického postupu možnost mapovat subjekty KKP neustále a přímo ve spolupráci se samotnými subjekty KKP.

Interaktivní on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Otevřít aplikaci v samostatném okně

Mapy klastrů s odborným obsahem

Tento soubor specializovaných map z oblasti KKP prezentuje geografická seskupení ekonomických subjektů v ČR podle jednotlivých odvětví KKP. Zároveň může sloužit jako základ pro vytváření a podporu klastrových iniciativ v KKP, následně přetvořených do podoby klastrových organizací coby nejvyšší úrovně systémově řízené spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Soubor specializovaných map zobrazuje infrastruktury jednotlivých oblastí:

Vymezení přirozených regionálních a urbánních klastrů v oblastech kulturních a kreativních průmyslů

Seskupení obcí ČR podle zastoupení oblastí kulturních a kreativních průmyslů

Vymezení přirozených regionálních a urbánních klastrů v oblastech podpůrných a navazujících odvětví

Otevřít aplikaci v samostatném okně

V horní části aplikace je menu pro zobrazení různých souborů specializovaných map:

  • Česká republika - zde jsou zobrazeny mapy z výstupu Přirozené klastry v oblastech kulturních a kreativních průmyslů v ČR (P. Bednář, T. Raabová, E. Žáková)
  • Brno - zde jsou zobrazeny mapy z výstupu Kulturní a kreativní průmysly v Brně a Ostravě (I. Ivan, T. Raabová, O. Slach, E. Žáková)
  • Ostrava - zde jsou zobrazeny mapy z výstupu Kulturní a kreativní průmysly v Brně a Ostravě (I. Ivan, T. Raabová, O. Slach, E. Žáková)

Všechny mapy - záložka umožňuje zobrazit jakoukoli mapu ze všech ostatních záložek

V navigaci v levé části aplikace je vždy potřeba zvolit jednu, případně více map (zaškrtnout Viditelnost).

V případě zakliknutí zobrazení (viditelnosti) u více map se tyto mapy překrývají a v základním nastavení je vidět vždy jen jedna.

Pro zobrazení více překryvných vrstev map je potřeba navolit intenzitu průhlednosti u každé mapy pomocí vodorovného posuvného jezdce.

Legenda ke každé mapě se zobrazuje v pravém horním rohu aplikace.

Řešitel

Eva Žáková a řada dalších autorů

Období

2011 - 2015

Poskytovatel podpory

Ministerstvo kultury ČR

Kód

DF11P01OVV031

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.