Zahraniční praxe

 | ©

Přehled zahraničních systémových opatření ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na oblast kultury a umění.

Aktualizováno k 9. 4. 2020

Inspirace ze zahraničí: aktuální výzva Evropské kulturní nadace a příklady opatření ze zahraničí z Britských ostrovů a zemí střední Evropy

Kulturní fond solidarity  

Evropská kulturní nadace vypsala granty na podporu kreativních kulturních iniciativ, které posílí v době globální pandemické krize evropskou solidaritu a myšlenku Evropy jako společného veřejného prostoru. 

„V minulých týdnech bylo přijato mnoho mimořádných podpůrných opatření pro kulturní a kreativní sektor na národní, regionální nebo lokální úrovni. Nicméně dosud veřejná finanční pomoc ve východní a jižní Evropě pokulhává za tou, která byla přijata v západní a severní Evropě. A stále ještě čekáme na opatření na celoevropské úrovni.“

Kulturní fond solidarity vznikl v partnerství s dalšími nadacemi a je otevřen pro jednotlivce, kolektivy a organizace ze všech sektorů a ze strany občanské společnosti a podpoří iniciativy a nápady, které: 

 • budou šířit koncept Evropy jako otevřeného a společného veřejného prostoru pro každého v době vnitrostátní zahleděnosti a národních strategií;  
 • vyjádří účast a nabídnou pomocnou ruku lidem a komunitám napříč zavřených hranic;
 • budou sdílet zkušenosti, znalosti, dovednosti, příběhy, myšlenky a zdroje solidarity napříč Evropou, zejména mimo hlavní proud zájmu veřejnost; 
 • udrží vzájemnou interakci lidí vedoucí za evropské hranice v dobách zákazů cestování a nemožnosti sociálního kontaktu;
 • udrží kulturní život a společenské vztahy v rámci Evropy v dobách zákazu vycházení a připraví půdu pro kulturní oživení Evropy po skončení krize; 
 • vyvinou nové přístupy kulturní práce a nové aliance napříč sektory řešící současné výzvy nastolené krizí. 

Fond nabízí granty ve třech úrovních finanční podpory: 

 • 5 000 – 15.000 € (5 - 10 podpořených projektů v rámci jedné výzvy)
 • 5 000 – 30 000  € (2 - 3 podpořené projekty v rámci jedné výzvy)
 • 30 000 – 50 000 € (1 - 2 podpořené projekty v rámci jedné výzvy)

Granty mohou být použity na financování široké škály aktivit od seed money / startovní pobídky až po zcela nové iniciativy a kofinancování rozšiřující již existující opatření na celoevropskou úroveň.  Mohou zahrnovat náklady na materiál, online spolupráci a komunikační nástroje, produkční náklady a také honoráře a náklady na zaměstnance.

Fond vydá tento rok několik výzev. Uzávěrka prvního kola je 27. 4. 2020.

IRSKO

Arts Council se během krize drží ustanovených plánů a podpoří již existující projekty, i přes očekávané odsouvání či rušení akcí. K zajištění cash flow mohou umělci vyčerpat 90 % přislíbených grantů. Arts Council neplánuje žádné pokuty za nedodržení klíčových aspektů, které momentálně nelze zrealizovat. 

Aby věděl, co má podporovat, Arts Council realizuje dvě dotazníková šetření zacílená na sběr potřeb od podporovaných organizací a od jednotlivců. Na základě výsledků pak zhodnotí dosavadní kroky. Vláda doposud nevydala přímou dlouhodobou pomoc umělcům. Krátkodobě (na šest týdnů) zřídila příjem 203 Eur na týden pro všechny zaměstnance a živnostníky, kteří přišli o práci.

Arts Council prodloužil některé uzávěrky grantů. Zároveň vypsal 3. 4. 2020 speciální grantový program: Arts Council COVID-19 Crisis Response Award s uzávěrkou 16. 4. 2020.

Jedná se o grantový program s alokací 1 mil € zaměřený na podporu profesionálních umělců působících v Irsku. Umělci mohou získat až 3 000 €. Granty jsou určeny na podporu tvorby nového díla dostupného v bezpečí jednotlivých domovů široké veřejnosti, tedy především online, v rádiu, či jinak. Typy a forma děl jsou prakticky libovolné počínaje novými literárními díly, hudebními díly a živými vystoupeními, přes čtení, malbu, fotografii, sochařství, sound art i filmovou tvorbu. Peníze jsou určeny na pokrytí tvůrčího procesu, podmíkou je bydliště v Irsku a přístupnost výsledného díla.

ANGLIE

Arts Council England vytvořil krizový fond ve výši 160 milionů liber určený pro organizace a jednotlivce zasažené krizí. Fond není určen k vytváření nových prací, ale jeho cílem je zajištění pokračování činnosti. Zároveň pozměnil požadavky na čerpání grantů pro již vybrané příjemce tak, aby se jim usnadnila práce v nových podmínkách. Arts Council odložil zveřejnění desetiletého strategického plánu a v současné době jej upravuje v reakci na epidemii. 

Zmíněny krizový fond v hodnotě 160 mil. liber je rozdělen na: 90 millionů liber pro organizace spadající do národního portfolia organizací (podporu je možné kombinovat s další podporou z Government’s Job Retention Scheme a dalšími dotacemi z Arts Council, 50 milionů liber pro organizace mimo národní portfolio (nezávislé organizace) s max. podporou 35 000 liber (lze kombinovat s další podporou z Government’s Job Retention Scheme, určeno na náklady na provoz v nadcházejícíh 6 měsících) a 20 milionů liber pro jednotlivce s max. podporou 2,5 tisíce liber (nemělo by se kombinovat s další podporou). 

Podpora pro jednotlivce v rámci krozového fondu: 

 • Maximální výše jednoho příspěvku: 2 500 liber. 
 • Dostupné pro obory hudba, divadlo, tanec, výtvarná umění, literatura, kombinovaná umění, muzejní práce, knihovny a pro choreografy, spisovatele, překladatele, producenty, editory, skladatele, režiséry, designéry, umělecké řemeslníky, kurátory a kreativní pedagogy na volné noze.
 • Více zde.

Další sektorová opatření 

 • Covid-19 Film and TV Emergency Relief Fund 

British Film Institute a The Film and TV Charity spolu s 1 milionem liber od Netflixu vytvořily krizový dfond (Emergency Relief Fund) na podporu pracovníků ve filmovém a televizním průmyslu v UK

 • Nadace režisérů (Directors Charitable Foundation) 

Nadace vytvořila podpůrný program (Directors Support Scheme) pro rychlou a krátkodobou pomoc těm, kteří jsou momentálně v největší nouzi. Určeno divadelním i televizním režisérům.

 • Odborový krizový fond pro hudebníky (Musicians' Union Hardship Fund)

Pro své členy, kteří mají naléhavé potíže kvůli Covid-19 Fond vyčlenil 1 milion liber. Jednotlivci dostanou max. 200 liber.
Více zde.

Obecná opatření na úrovni vlády 

 • Vládní systém uchování pracovních míst ve Velké Británii (Job Retention Scheme - JRS)

Každá jednotlivá umělecká organizace a její správní rada se musí rozhodnout, jak a zda požádat o financování JRS. Organizace financované Arts Councily tak mohou učinit; musí se však řídit vládními radami. Organizace musí zajistit, aby finanční podpora JRS neduplikovala financování z veřejných grantů (nemůže existovat dvojí financování). Organizace mají nárok na podporu JRS, dokud neobdrží veřejné finance, které jsou určeny k pokrytí nákladů. Součet grantů a JRSA by neměl přesáhnout 100% celkového příjmu očekávaného před Covid-19.

 • Vládní podpora živnostníků 

Živnostníci mohou zažádat o zdanitelný grant udělovaný na základě výdělků za poslední tři roky dosahující až 80 % příjmů, o maximální výši 2 500 liber měsíčně. Podpora trvá minimálně tři měsíce a je otevřená všem s příjmy do výše 50 000 liber. Celá částka se bude vyplácet najednou, pokrývá tři měsíce a bude k dispozici na začátku června. Byla přijata i daňová úleva pro živnostníky v podobě odsunutí placení daně z příjmu na leden 2021.

SKOTSKO

Agentura pro podporu kultury na úrovni Arts Council Creative Scotland
vytvořila překlenující fond Creative Scotland Bridging Bursary Fund. Fond podporuje především ty umělce na volné noze, kteří pracují pro neziskový sektor a ty v největší nouzi. Momentálně jsou již přihlášky uzavřené. Během tří dnů bylo přijato 800 žádostí, které dohromady dosahovaly 1,5 milionů z dostupných 2 milionů liber. Výzva bude obnovena, k přerušení došlo především proto, aby ti, kteří se nemohli přihlásit hned, měli šanci požádat. Žádat lze o dotaci v rozmezí od 500 liber do 2 500 liber, jejich účelem je okamžitá pomoc. Cílem je dodat peníze žadatelům do 4 týdnů od převzetí žádosti. 

Dále je k dispozici Open Fund: Sustaining Creative Development určený jednotlivcům i organizacím k zachování vlastní činnosti. Umožní práci za nových měnících se podmínek. K dispozici jsou příspěvky od 1 000 až 50 000 liber.  Celkový rozpočet je 7,5 milionu liber. Žádosti lze podávat celý rok, podporu lze získat až na 12 měsíců. Creative Scotland chce podpořit kvalitní a experimentální tvorbu napříč obory, která reflektuje různorodou kulturu Skotska. Díla by měla zasáhnout a obohatit co největší množství obyvatel Skotska. Vyzývá umělce ke kreativním, inovátorským řešením v nastálé situaci.

Specifická sektorová opatření

Fond je určen pro umělce v audiovizuálním sektoru. Cílí především na jednotlivce na volné noze jako jsou členové štábu, specializovaný festivalový personál, postprodukce, režiséři a další. 

Žádat lze o 500 až 2500 liber, celkový rozpočet je 1,5 milionu liber, cílem je opět dodat peníze příjemcům do 4 týdnů od vyplnění žádosti.   

NĚMECKO

Německo vyhradilo na pomoc živnostníkům i malým a středním podnikům působícím v kultuře balíček v hodnotě 50 miliard EUR. Podniky mohou v závislosti na velikosti žádat o podporu v rozmezí 9 000 až 15 000 EUR. Kromě možnosti dotační podpory jsou také podpořeny dalšími ochrannými mechanismy, jako je osvobození od daňových povinností, nemožnost ukončení nájemních smluv např. za studia, zkušebny, kluby a další prostory do září 2020 a uvolnění právních předpisů týkajících se insolvenčního práva. Za účelem zajištění ekonomického přežití celého kulturního ekosystému spustily programy podpory a pomoci také všechny spolkové státy. Mezi častá opatření patří přímá podpora pro zajištění likvidity, která je odstupňována dle počtu zaměstnanců v organizaci, a samozřejmě také okamžitá nouzová pomoc jednotlivcům. V řadě případů nebude nutné podporu vracet, popř. bude vyúčtována zpětně proti prokázaným nákladům. 

RAKOUSKO

Také federální vláda v Rakousku schválila podpůrný balíček pro ekonomiku ve výši 38 miliard EUR. „Pro oblast umění a kultury jsou zavedena speciální opatření, abychom pokryli specifika kulturního provozu. Umělci však mají samozřejmě kromě toho přístup k celé nabídce pomoci. Chceme za každou cenu zabránit tomu, aby lidé přišli o své příjmy a práci a aby neměli prostředky na každodenní životní náklady. Nikdo nesmí zůstat stranou,“ řekla státní tajemnice pro umění a kulturu Ulrike Lunacek k současné bezprecedentní situaci. 

Na federální úrovni byl zřízen pro oblast kultury speciální Fond pro nouzové situace. Finanční alokace pro tento fond jsou 2 mld. EUR. O podporu se mohou ucházet malé podniky do 9 zaměstnanců a umělci na volné noze, kteří v důsledku pandemie SARS-CoV-19 přišli o příjmy. Jedná se o jednorázový příspěvek, který je určen na pokrytí životních nákladů a nebude požadováno jeho vrácení. V 1. kole, které bylo uzavřeno koncem března, činil příspěvek 1 000 EUR. Pro 2. kolo navýšila federální vláda objem rozdělovaných financí na 2 mld. EUR a příspěvek činí max. 2 000 EUR měsíčně, žádat lze nejvýše na tři měsíce. Umělci a poskytovatelé kulturních služeb, kteří nejsou způsobilí pro podporu z Fondu pro nouzové případy, mohou čerpat pomoc z Fondu COVID-19, který byl zřízen v rámci Fondu sociálního pojištění umělců. Podpora je určena na kompenzace výpadků příjmu ze zrušených akcí. Fond COVID 19 je dotován částkou 5 mil. Euro. Výše příspěvků je stejná jako v případě Fondu pro nouzové situace. 

Kromě státních nástrojů pomoci existují v Rakousku ještě další formy podpory pro sektor umění a kultury. Fondy pomoci zřídily také autorsko-právní organizace v oblasti hudby včetně hudebních labelů, výtvarného umění, literatury, uměleckého překladu, filmu a audiovizuálních médií. Jedná se o pomoc pro překonání finanční nouze dotovaná stovkami tisíc až miliony EUR. Mezi soukromé iniciativy patří také akce „Nadace pomáhají umělcům“, v rámci níž sektor podporuje řada soukromých osob i podniků. Město Vídeň vypsalo pro umělce a vědce na volné noze a s bydlištěm v hlavním městě pracovní stipendia ve výši max. 3 000 EUR. 

POLSKO

Rovněž Polsko zavedlo řadu opatření, jako jsou odklady úhrad sociálních dávek, půjčky a kofinancování nákladů na mzdy zaměstnanců, která mohou využít i kulturní organizace. Protikrizový Štít (Tarcza Antykryzysowa), který navrhla polská vláda a schválil polský parlament, předpokládá státní podporu umělcům, zaměstnancům, společnostem a nevládním organizacím v kulturním sektoru, které nemohou v období pandemie provozovat svou činnost. Pro odvětví kultury v různých formách usiluje sektor o pomoc ve výši až 4 miliardy PLN (přibližně 900 milionů EUR). V současné chvíli již Ministerstvo kultury a národního dědictví vyhlásilo program Kultura v síti s celkovou alokací 20 mil. PLN a je určen pro všechny obory včetně filmu. V současné době ministerstvo pracuje na programech kompenzací.

MAĎARSKO

V Maďarsku zatím probíhá především mapování dopadů a speciální opatření pro sektor kultury se teprve připravují. Maďarští herci a hudebníci pokračují v podpoře hnutí Stay Home (#maradjotthon), řada divadel a muzeí zpřístupnila své archivy online a podobně jako v Česku začala některá divadla ve svých dílnách šít ochranné roušky. Autorsko-právní asociace Artisjus Hungarian Copyright Legal Aid Bureau zřídila zvláštní sociální fond podpory pro autory a performery, kteří přišli v dlůsedku mimořádných opatření o příjmy.Asociace nezávislých scénických umění vyhlásila fundraisingovou iniciativu na pomoc divadelníkům v krizi, přičemž hlavní důraz je kladen na technické a organizační profese, které zůstávají pro publikum často neviditelné. Pod heslem „Zůstaň u profese” (#maradjunkpalyan) tuto iniciativu podporuje jak jednotlivá divadla, tak známí umělci. Asociace Music Hungary společně s Výzkumným ústavem Hétfa připravila Zprávu o hudebním průmyslu, v níž vyhodnotila možné dopady epidemie SARS-CoV-19 a předložila možné návrhy opatření maďarské vládě. Dokument obsahuje odhady vypracované podle dvou scénářů. Pokud omezení potrvají do června, mohla by ztráta na příjmech činit 13 miliard HUF. Pokud nebude možné pořádat hudební akce po celé léto, pak by se mohla vyšplhat až na 28 miliard HUF. Podle propočtů Music Hungary ovlivňuje současná situace zhruba 36 tisíc zaměstnanců: 9 – 10 tisíc hudebníků, 2 – 3 tisíce profesionálů v hudebním průmyslu a další 3 tisíce z návazných odvětví (obchod se zvukovými a vizuálními technologiemi, služby). S hudebním sektorem souvisí i dopady na oblast pohostinství. Licenční poplatky dle dokumentu představují dalších 15 % příjmů hudebníků.

SLOVENSKO

Ani na Slovensku zatím nebyla přijata speciální vládní opatření na podporu kultury. Dopady šíření COVID-19 na kulturní scénu v Bratislavě mapuje slovenské hlavní město společně s Nadací města Bratislavy. Průzkum dopadů mimořádných opatření na oblast divadla provádí také Divadelný ústav a dotazník vytvořila také nezávislá iniciativa „Stojíme pri kultúre”, která se zaměřuje na situaci jednotlivců a organizací v kulturních a kreativních průmyslech na celostátní úrovni včetně zaměstnanců organizací zřizovaných státem, kraji a městy. Otvorené fórum „Zachráňme kultúru” zveřejnilo materiál Zachráňme kultúru – návrh na krízové opatrenia Ministerstva kultúry SR: Ako pomôcť kultúre a kreatívnemu priemyslu. Fórum vyzývá na pomoc kultuře a nabízí unikátní materiál obsahující soubor rychlých krizových opatření. Návrh, který společně s dalšími experty vypracovaly Darina Kárová a Silvia Hroncová, byl 30. března a v aktualizované verzi 6. dubna 2020 předložen ministryni kultury SR, paní Natálii Milanové. Slovenský Fond na podporu umění postupně upravuje probíhající grantové programy. Mezi uznatelné výstupy z podpořené činnosti již patří akce v online prostředí, diskutovány jsou možnosti vyhlášení nových výzev zaměřených například na strategie rozvoje kulturních organizací, práci s publikem nebo marketing.

„Ambíciou Návrhu konkrétnych krízových opatrení pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu je predložiť riešenia pre rozdrobenú umeleckú a kultúrnu komunitu, ktorá nemá jednotnú reprezentáciu, ale dnes spoločný hlas potrebuje. V tejto komunite nie sú len známi umelci, ale tisíce ďalších neviditeľných profesií, ktoré zavretím spoločenských priestorov a zavedením obmedzujúcich opatrení prišli zo dňa na deň o prácu. Navrhnuté krízové opatrenia sú o záchrane ľudí, ale aj infraštruktúry, sú komplexné, solidárne, akčné a realizovateľné. Jeden bez druhého sme neboli, nie sme a nebudeme,” hovorí jedna zo zakladateliek iniciatívy Silvia Hroncová.

ITÁLIE

Epidemií SARS-CoV-19 nejhůře postižená evropská země zavedla celou řadu podpůrných opatření jak pro ekonomiku, tak pro oblast kultury. Sektor umění a kultury spadá v Itálii pod Ministerstvo kultury a turismu, proto se řada opatření týká i cestovního ruchu. Webové stránky ministerstva propagují online aktivity v kultuře pod heslem Kultura se nezastaví! (La cultura non si ferma!), kde lze najít online programy a nabídky z oblasti divadla, filmu, knihoven, muzeí, vzdělávání. Pro oblast kultury a turismu byla zavedena především tato opatření: zvláštní podpora pro pracovníky v turismu a kultuře, sociální podpora včetně sezónních pracovníků, kteří na ni v běžných podmínkách nemají nárok, podpora podnikům ve formě odkladu zákonných odvodů, nouzový fond pro divadlo a film s alokací 130 mil. EUR (pravidla čerpání se zatím připravují), možnost vracet vstupné na zrušené akce formou voucheru pro kina, divadla, muzea, hudební kluby i hotely a v neposlední řadě podpora renomé Itálie ve světe ve formě zvláštní podpůrné kampaně pro účely podpory turismu a kultury. 

 

Aktualizováno k 2. 4. 2020

Příklady dobré praxe ze zahraničí: Evropské zastřešující organizace a networky

Celoevropský dotazník ECBN

Pokud chcete, aby Váš hlas byl slyšet i na celoevropské úrovni, vyplňte tento dotazník neziskové nadace The European Creative Business Network, která propaguje zájmy kulturních a kreativních průmyslů v Evropě. Výstupy chce ECBN prezentovat Evropské komisi a poukázat tak na složitou situaci kulturních a kreativních odvětví a potřebnost jejich podpory.

NESTA – PEC: Jak se mohou spojit kreativní průmysly a sdílet dopady pandemie

Přehled o dotazníkových šetřeních a výsledcích jednotlivých kulturních a kreativních odvětví především z Velké Británie, ale i z USA a dalších zemí pod názvem „Jak se mohou kreativní průmysly spojit a sdílet dopad COVID – 19“ připravila platforma PEC (Policy and Evidence Centre for Creative Industries). Sběr dat s cílem pomoci politikům porozumět a reagovat na stávající krizi je k dispozici zde.

Výzva PEARLE a dalších zastřešujících organizací

Výzva evropské Asociace zaměstnavatelů v oblasti scénických umění PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe), která zastupuje více než 10 tisíc manažerů, divadelních produkcí, orchestrů, oper, baletů, festivalů, promotérů atd. napříč Evropou včetně české Asociace profesionálních divadel, apeluje na Evropskou unii a vlády členských zemí, aby podpořila sektor scénických umění tak, aby mohl překonat krizové období a vyhnul se bankrotům a zánikům. Výzva obsahuje sadu konkrétních návrhů opatření, která by měla být přijata v průběhu a po ukončení krize tak, aby napomohla k znovuoživení sektoru. Návrhy se týkají vyjasnění pravidel státní pomoci v souvislosti s COVID-19, nastavení jasných návodů pro vztah k zákazníkům v souvislosti s proplácením vstupného, termínů akcí, návrhů v oblasti pracovních vztahů, daňových úlev, snížení DPH na vstupenky a další.

Svá prohlášení apelující na evropské instituce i vlády členských států EU ohledně záchrany kulturního a uměleckého sektoru vydaly také další evropské zastřešující organizace, jejichž členem jsou i čeští zástupci, jako například European Theatre Convention nebo ENCATC – network akademických pracovišť a kulturních organizací s působností v oblasti arts managementu a kulturní politiky.

Culture Action Europe

Evropská Culture Action Europe (CAE) sdružující kulturní sítě, organizace, umělce, akademiky, politiky a aktivisty napříč uměleckými obory a sektory, která je mediátorem mezi kulturní scénou a politiky i úředníky EU. Rovněž aktivně sleduje současné dění v oblasti umění a kultury a vyvíjí tlak na Evropskou komisi a společně s Evropskou kulturní nadací mapuje dopady COVID-19 na kulturní sektor prostřednictvím dotazníku zaměřeného na zmapování již existujících iniciativ a opatření napříč Evropou.

On the Move

Platforma pro kulturní mobilitu sdružující více než 50 organizací z 20 zemí s cílem podporovat přeshraniční spolupráci a mobilitu nyní shromažďuje ve spolupráci se sítí pro nový cirkus Circostrada množství informací o současné situaci a iniciativách především z Evropy, Asie a severní Ameriky, které je užitečné sdílet, vědět o nich a nebo se jimi inspirovat. Informace jsou členěny do sekcí jako např. kampaně, specifické informace podle oborů, prohlášení organizací/sítí, nadací, informace týkající se cestování, dotazníková šetření.

IETM

IETM (International European Theatre Meeting) je síť uměleckých profesionálních organizací, které se zabývají současným scénickým uměním a mají zájem o mezinárodní spolupráci ať již z hlediska tvorby, vzdělávání, propagace, výzkumu nebo podpory. Koncem března uveřejnil IETM krátkou studii „Performing Arts in Times of the Pandemic – Status Quo and the Way Forward“, v níž je mj. citován i průzkum dopadů mimořádných vládních opatření proti pandemii COVID-19 na český nezávislý umělecký sektor, který realizoval v polovině března IDU. Studie je v originálním znění dostupná zde, závěry jsou shrnuty také na webu IDU.

Kompendia kulturních politik a trendů

Asociace se sídlem v nizozemské Boekman Foundation (the Institute for Arts, Culture and Related Policy) s cílem monitorovat a zkoumat politické standardy v oblasti kultury nabízí přehledy za jednotlivé země, v současné době je zde možné najít reporty z 12 evropských zemí včetně ČR.

EUNIC

Situaci monituruje také evropská síť národních kulturních institutů, která sdružuje 36 členů ze všech 28 členských států EU s pobočkami ve více než 150 zemích. V sekci „Jak evropský kulturní sektor odpovídá na současnou koronavirovou krizi“ najdete informace o situaci a opatřeních především v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, severských zemích a zemích BENELUXU. Informace z EU zahrnuje odkaz na stanovisko EACEA k projektům financovaným z programu Kreativní Evropa a prodloužení uzávěrek programů Kreativní Evropa a Horizon 2020.

 

Výběr zpráv z jednotlivých zemí

Španělsko 

Barcelona, metropole jedné z pandemií COVID-19 nejpostižěnějších zemí, přijala 10 opatření na podporu kultury. Mezi nimi je například speciální dotace ve výši 1 mil. EUR se zvláštním důrazem na nejslabší články struktury nezávislé kultury ve městě, upravený program 44. ročníku mezinárodního divadelního a tanečního Festivalu Grec 2020, který zahrne maximum produkcí místních souborů a umělců zrušených nebo odložených z důvodu zavedení nouzového stavu, finanční zálohy na akce, které musely být v souvislosti s pandemií odloženy, zvláštní dotace ve výši 1 mil. EUR pro městské knihovny na investice do nákupu knih nebo kompenzace daně z nemovitostí pro soukromé provozovatele kulturních zařízení.

Finsko 

Finská Kone Foundation reagovala na současná omezení pohybu a sdružování osob speciální výzvou na „domácí“ umělecké rezidence. Jedná se o tříměsíční grantovou podporu rezidence pro finské umělce (včetně umělců žijících v zahraničí), která se odehrává v jejich vlastním domově. Součástí rezidence je přístup do online pracovní platformy pro sdílení nápadů.

USA

Senát Spojených států amerických schválil historicky nejvyšší Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act ve výši 2 bil. USD. Výčet všech opatření platných pro neziskový sektor je k dispozici na webové stránce Národní rady pro neziskový sektor. Součástí balíčku pomoci jsou nové pobídky a zvýšení limitů pro daňové asignace jednotlivců i obchodních korporací a rozpočet 75 mil. USD pro Národní nadání pro umění (National Endowment for the Arts). Další prostředky z této pomoci byly poskytnuty také těmto kulturním agenturám a institucím: National Endowment for the Humanities, Institute for Museum and Library Services, Corporation for Public Broadcasting, John F. Kennedy Center for the Performing Arts a Smithsonian Institution. 

Pomocné mechanismy spustila také řada dalších nadací a organizací, jakou je například grantové řízení a bezúročné půjčky pro umělce a kulturní organizace San Francisco Arts Relief Program, grantové řízení pro umělce v ekonomické tísni působící v oblasti scénického a vizuálního umění Foundation for Contemporary ArtsRauschenberg Emergency Grants určený na jednorázové výdaje a nečekané výdaje na lékařskou péči nebo podpora Musician's Foundation a MusiCares. 

Současná situace přinesla také nové otázky spojené s rolí umělce ve společnosti, hodnotou kultury a budoucností živého umění. Příspěvkem k této diskusi je nový pořad „Segal Talks“ o životě a umění v době koronavirové, který od 30. 3. každý den od pondělí do pátku v poledne newyorského času vysílá The Martin E. Segal Center. Hosty živě streamovaných hovorů jsou kurátoři, umělci, akademici a badatelé z různých koutů světa jako například Thomas Ostermeier, Toshiki Okada nebo Meredith Monk. 

 

Aktualizováno k 26. 3. 2020

Arts Council spustil speciální kovidovou stránku s přehledně zpracovanými informacemi o mimořádných opatřeních a financování pro jednotlivce i organizace v kulturním sektoru.

Německo představilo nový program s názvem „záchranný deštník pro oblast kultury, umělecké tvorby a médií“, v plánu jsou mimo jiné balíčky pomoci v celkové výši 50 miliard eur.

Které světové festivaly se zrušily a na jaké z nich se můžete těšit v posunutém termínu? Seznam, který můžete aktualizovat i vy, najdete na SickFestivals.com.

Jaký má koronavirus dopad na už tak rozkolísanou experimentální hudební scénu v Íránu se dočtete v novém článku od redakce Pitchforku.

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.