Výzva k účasti na bilaterální výměně v oblasti scénických umění mezi ČR a Belgií ve dnech 6.-10.5.2020

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje výzvu pro jednotlivce se zájmem o spolupráci s belgickými partnery, kteří aktivně působí ve sféře současných českých scénických umění. Bilaterální výměna zahrnuje 4denní program v Bruselu a Gentu, jehož součástí bude návštěva organizací s působností v oblasti scénických umění včetně programu v rámci festivalu Kunstenfestivaldesarts.

Bilaterální výměna se uskuteční ve dnech 6.-10.5.2020 a navazuje na program uspořádaný Institutem umění – Divadelní ústavem pro vlámskou delegaci v roce 2019 v Praze a Brně. Jejím cílem je podpořit navázání nebo prohloubení spolupráce v oblasti scénických umění mezi ČR a Belgií a potenciálních partnerství pro přípravu kulturního programu během předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022, jehož koncept vyvíjí Institut umění – Divadelní ústav a Česká centra. Partnerem bilaterální výměny je Kunstenpunt Vlámsko a festival 4+4 dny v pohybu. Českým scénickým uměním se rozumí tvorba v oblasti činohry, loutkového divadla, hudebního divadla, tance, nového cirkusu a multidisciplinárních projektů s významnou divadelní/taneční složkou. 

 

Základní koncept programu během předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022

Základní koncept programu během předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022, který vyvíjí Institut umění – Divadelní ústav a Česká centra počítá s uspořádáním festivalu scénických umění v Bruselu v období od července do prosince 2022. Festival by měl mít formu cyklu akcí z oblasti scénických umění a hudby (divadlo, tanec, nový cirkus) s důrazem na intervence do veřejného prostoru a/nebo do veřejných institucí v Bruselu, případně v dalších městech Belgického království. Hlavním záměrem akce je prezentovat významné umělce a uskupení především z regionů ve spolupráci s českými a moravskými kraji. Slavnostní zahájení celého cyklu je plánováno k zahájení předsednictví, zakončení cyklu by mělo časově navazovat na ukončení českého předsednictví 2022.

Výzva je určena pro:

Zástupce subjektů nebo individuální umělce/kulturní manažery, kteří působí v oblasti českých scénických umění. Při výběru budou upřednostněni profesionálové z oblasti divadla, loutkového divadla, tance a nového cirkusu s akcentem na zástupce českých scénických umění, kteří působí v regionech. Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby starší 18 let (rozhoduje den podání žádosti), které mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR.

Podmínky účasti:

Od účastníků se očekává aktivní účast na programu bilaterální výměny a využití cesty k seznámení se s aktuální uměleckou scénou v navštívených destinacích. Předpokladem pro účast jsou kromě profesních předpokladů i výborná znalost anglického jazyka, dobré orientační, komunikační i prezentační znalosti a samostatnost. Účastníci jsou povinni absolvovat kompletní program bilaterální výměny. IDU hradí veškeré náklady související s pobytem (tj. jízdné, ubytování, diety, lokální doprava). Vybraní účastníci jsou povinni do 10 pracovních dnů po realizace cesty předložit vyúčtování cesty a zhodnotit přínos akce pro obor prostřednictvím závěrečné zprávy dle instrukcí IDU.

Výběr účastníků bilaterální výměny:


Výběr účastníků bilaterální výměny provádí Dramaturgická rada PerformCzech ve spolupráci s Českým centrem Brusel (Kritéria viz níže). S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a budou vybráni k účasti na bilaterální výměně, budou uzavřeny Příkazní smlouvy. Počítáme s vysláním 5-6 účastníků.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

 • přihláška
 • motivační dopis, který bude obsahovat očekávané výstupy/přínosy bilaterální výměny v oblasti spolupráce s belgickými partnery a stručný popis záměru včetně ekonomické rozvahy ohledně pokrytí nákladů v případě účasti na festivalu scénických umění v rámci předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 (očekáváme vícezdrojové financování z veřejných rozpočtů či soukromých zdrojů
 • včetně vkladu IDU nebo Českých center dle aktuální rozpočtové situace na rok 2022); rozsah 1-2 normostrany
 • strukturované profesní CV
 • nestrukturované stručné CV (max. 1 000 znaků)
 • každá příloha musí v názvu obsahovat JMÉNO a PŘÍJMENÍ žadatele

KRITÉRIA HODNOCENÍ A VÝBĚRU:

 • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce
 • odborné předpoklady jednotlivce pro splnění cíle výzvy
 • motivace a předpoklady pro účast na akci a návazné aktivity v roce 2022

Podávání žádostí a uzávěrka

Písemné žádosti jsou přijímány na e-formuláři ZDE.

Termín pro podání žádostí 5. března 2020 (23:59).

Kontaktní osoby pro podání dalších informací jsou Martina Pecková Černá nebo Pavel Štorek, Oddělení mezinárodní spolupráce IDU (martina.peckova-cerna@idu.cz, pavel.storek@idu.cz).

Aktivita

Podpora zahraničních kontaktů

Kontakt

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Martina Pecková Černá

vedoucí oddělení, mezinárodní projekty, tajemnice Českého střediska ITI, PACE.V4

+420 224 809 173
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.