Go and See vyhlašuje druhé kolo výzvy v roce 2024

 | ©

Výzva na posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí je znovu otevřena.

Zásady výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2024: Krátkodobá mobilita – Go and See (2. kolo)

Výzva je otevřena pro akce konané od od 1. 3. 2024 do 11. 12. 2024

Cíl výzvy: Cílem výzvy je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí. Výzva je vyhlášena v rámci projektu „Programy IDU na podporu mobility a obchodních misí do zahraničí profesionálů z oblasti KKS“ (Mobilita III - Výzva č. 4/2023)

UZNATELNÉ OBORY 

Žádosti lze předkládat pouze za níže uvedené obory a interdisciplinární a přesahové projekty s významným podílem jedné z níže uvedených složek:

 • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
 • hudba
 • literatura
 • výtvarné umění včetně designu
 • architektura

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ PODPORY

 1. Žadatel může být z programu podpořen v jednom kalendářním roce pouze jedenkrát.
 2. Žadatel je v žádosti povinen uvést konkrétní důvody pro výjezd do dané země a jeho následné dopady a musí být aktivní v oblasti českého umění.
 3. Žadatel musí být starší 18 let v den podání žádosti a musí mít daňový domicil v ČR.
 4. Výjezd více zástupců z jedné organizace na jednu akci podléhá rozpočtovým možnostem programu. Pokud takový případ nastane, je nutné uvést v žádosti o podporu zdůvodnění.
 5. Program není určený k financování právnických osob/subjektů.
 6. Zahraniční výjezd musí mít své opodstatnění a konkrétní záměr žadatele v dané zemi. Zahraniční výjezd musí mít nekomerční charakter.
 7. Zahraniční výjezd nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. v rámci doktorského studia). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
 8. Program není určený pro přímé financování vzniku nebo prezentace uměleckého díla (např. na přepravu a nákup materiálu v případě výstav; financování nazkoušení či hostování inscenace apod.). Na podporu výjezdů do zahraničí uměleckých souborů slouží jiné grantové nástroje Ministerstva kultury ČR.
 9. Pokud v cílové destinaci nepanuje politická nestabilita, nevykazuje nefunkční infrastrukturu nebo to neodporuje pravidlům hospodárnosti, doporučuje se příkazníkovi v souladu s principy udržitelné mobility použít pro cesty do 700 km pozemní veřejnou dopravu. Příkazník se zavazuje dbát při realizaci záležitosti veškerých zdravotních, bezpečnostních a dalších doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR a zajistit si na vlastní náklady odpovídající cestovní pojištění.
 10. Zahraniční výjezd musí být po všech stránkách realizována a účetně ukončena v kalendářním roce 2024. Výjezd musí být realizován nejpozději do 11. 12. 2024.

UZNATELNÉ NÁKLADY 

Podpora bude udělena na základě příkazní smlouvy a bude vyplacena po realizaci akce na základě dodání závěrečné zprávy, příp. splnění dalších smluvních podmínek.

Podle podmínek poskytnuté podpory je DPH neuznatelným nákladem. S ohledem na podmínky poskytnuté podpory poskytne dodavatel Institutu umění – Divadelnímu ústavu příspěvek na jeho kulturní činnost ve výši fakturované DPH. Institut umění – Divadelní ústav je oprávněn započíst vzájemné závazky a pohledávky i bez souhlasu dodavatele.

a) Výše příspěvku na dopravu je stanovena paušální částkou podle vzdálenosti od výchozí destinace v ČR následujícím způsobem:

 1. Evropa – státy sousedící s ČR: 4.000,- Kč
 2. Evropa – ostatní státy: 10.000,- Kč
 3. Mimoevropské země: 20.000,- Kč

b) Výše příspěvku na ubytování je stanovena paušální částkou 2.000,- Kč / den pobytu.

c) Další uznatelné náklady: registrační poplatek a/nebo vstupenky na akci

KRITÉRIA HODNOCENÍ A VÝBĚRU 

Žádosti posuzuje Komise pro krátkodobou mobilitu složená z externích expertů a zástupců IDU tak, aby byl každý obor jmenovaný v odst. 1) zastoupen. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

Kritéria hodnocení:

a) mezinárodní význam hostitelské organizace nebo aktivity a její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;
b) dosavadní výsledky činnosti žadatele, jeho způsobilost pro navázání mezinárodní spolupráce a jeho schopnost předat poznatky z účasti na profesní akci v zahraničí v dalších aktivitách;
c) přiměřenost nákladů. U opakovaně podpořených žadatelů komise přihlíží k dopadům výjezdu nebo aktivity pro daný obor a ke kvalitě vypracování závěrečných zpráv či materiálů.
d) komise posuzuje všechny žádosti bez ohledu na proporcionální zastoupení jednotlivých oborů.

Žádosti budou posuzovány z následujících hledisek:

a) obsahová kvalita a soulad s cílem výzvy;
b) přiměřenost rozpočtu;
c)formální zpracování;

POVINNOST ŽADATELE

Podpořený žadatel bude ve všech elektronických (případně tištěných) propagačních materiálech ke studijnímu pobytu uvádět povinná loga Národního plánu obnovy, Next Generation EU, Ministerstva kultury ČR, IDU a PerformCzech a dále prohlášení „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“. Loga ke stažení najdete níže.

Loga ke stažení

PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

online formulář

Termín pro podání žádostí: 31. 5. 2024 (23:59)

Seznam povinných příloh:

 • CV – zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit

 • motivační dopis

 • specifikace akce

 • kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

 


Zásady výběrového řízení v PDF


projekt Go and See


kontakt: Pavel Štorek, pavel.storek@idu.cz

Publikováno

25. 4. 2024

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.