Vyhlásili jsme 1. kolo Go & See pro rok 2020

 | ©

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na výběrové řízení je pro rok 2020 vyčleněna celková částka ve výši 1.150.000 Kč.

POZOR!

Vzhledem k aktuální situaci vyvolané pandemií COVID-19 došlo k upravení výzvy a jejímu opětovnému vyhlášení. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách.

 


Zrušení 1. kola žádostí do programu Krátkodobá mobilita "Go and See"

V návaznosti na mimořádná opatření vládních institucí a pokyny vydané Ministerstvem kultury ČR pozastavuje IDU do odvolání realizaci všech zahraničních cest i jejich podporu v rámci programu Krátkodobá mobilita "Go and See". Děkujeme všem žadatelům, kteří podali přihlášku v 1. kole letošního roku. Doručené žádosti se vzhledem k současné situaci nebudou posuzovat. V průběhu roku bude vyhlášena nová výzva, do které bude možné se opětovně přihlásit. Veškeré informace budou komunikovány s dostatečným předstihem, pravděpodobně v průběhu dubna. Prosím, sledujte naše webové stránky a sociální sítě ohledně dalších aktualit a výzev vyhlašovaných IDU. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2020: Krátkodobá mobilita - Go & See / s uzávěrkou 1. kola 3. 3. 2020.

Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

1. Základní podmínky
 • Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.
 • Cesta musí mít nekomerční charakter.
 • Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace):

          divadlo
          tanec a nový cirkus
          hudba
          literatura
          výtvarné umění (včetně designu)
          architektura
          kulturní management

 • Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
 • Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové nástroje MKČR.
 • V souladu s principy udržitelné mobility musí žadatel pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky lze použít pouze v případě politické nestability či nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu, a to na základě řádného zdůvodnění.
 • Podpora cest zástupců mezinárodních nevládních organizací registrovaných v UNESCO bude probíhat v rámci separátního výběrového řízení.
 • Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce pouze jedenkrát. V případě, že žádosti nebylo vyhověno v prvním kole výběrového řízení, nebude podpořena ani v druhém kole.
 • Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).
 • Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise ve většině případů nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění, kde bude vyspecifikován např. rozdílný účel cesty, jiná aktivita apod.
 • Mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech. Žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci.
 • Uznatelnými náklady podpory jsou pouze (aktualizace 2020!)
  registrační poplatek na akci
  mezinárodní doprava ze sídla žadatele do místa akce a zpět
  náklady na ubytování - ubytování do max. výše 2000 Kč (adekvátní 80 EUR)/den.
 • Zahraniční cesta musí být po všech stránkách realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. do 31. 12. 2020.
2. Účastníci výběrového řízení

Výběrové řízení je určeno:

 • pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • fyzická osoba je povinna doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit:

a) CV - zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit

b) motivační dopis

c) specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (web, propagační materiály)

d) kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

3. Kritéria výběru
 • Žádosti posuzuje Komise pro krátkodobou mobilitu složená z odborníků tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1c) zastoupen; dalšími členy jsou zástupci IDU. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.
 • Kritéria hodnocení a výběru:

1. mezinárodní význam akce a její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;

2. dosavadní výsledky činnosti žadatele a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.);

3. aktivní účast žadatele na akci;

4. přiměřenost nákladů a přiměřená délka pobytu pro naplnění cílů cesty;

u opakovaně podpořených žadatelů komise přihlíží k dopadům cesty pro daný obor a ke kvalitě vypracování závěrečných zpráv;

 • Komise posuzuje všechny žádosti bez ohledu na proporcionální zastoupení jednotlivých oborů;
4. Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení

Přijetí žádosti

 • žádosti jsou od roku 2020 přijímány pouze na e-FORMULÁŘI Přihláška do výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti Profesionálního umění pro rok 2020 – krátkodobá mobilita”

Upozornění: Soubory (povinné přílohy) se nahrají na Disk Google vlastníka formuláře. Z tohoto důvodu se respondenti musejí přihlásit ke Googlu.

e-Formulář najdete ZDE

 • povinné přílohy jsou součástí e-FORMULÁŘE (do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (pouze ve formátech PDF, Doc, Docx, Jpg/každá příloha musí v názvu obsahovat jméno a příjmení žadatele).

Seznam povinných příloh (max. počet příloh: 5):

a) CV - zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit;

b) motivační dopis;

c) specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.);

d) doklad o aktuálním bankovním spojení (scan);

e) kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky);

 • žádosti budou posouzeny hodnotící komisí v roce 2020 dvakrát za rok, a to v následujících termínech:

k 19. 3. 2020 žádosti doručené do 3. 3. 2020 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou od 1. 1. do 31. 12. 2020

k 1.10. 2020 žádosti doručené do 10. 9. 2020 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou od 1. 6. do 31. 12. 2020
 

Vyhodnocení a výběr

 • komise předkládá své závěry ve formě písemného dokumentu ředitelce IDU; rozhodnutí ředitelky je konečné a není proti němu odvolání;
 • konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách IDU vždy nejpozději do 30 dnů po uzávěrce žádostí;
 • s úspěšnými žadateli bude uzavřena příkazní smlouva podle občanského zákoníku.

 

 

 

Kontaktní osoba
Pavel Štorek
E: pavel.storek@idu.cz 
T: 224 809 116

Publikováno

5. 2. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.