Dramaturgická rada PerformCzech

 | ©

Dramaturgická rada PerformCzech je poradní orgán Oddělení mezinárodní spolupráce IDU, jehož hlavním cílem je propagace a prezentace současných českých scénických umění do zahraničí.

Statut Dramaturgické rady PerformCzech

Hlavní úkoly rady

 • poskytuje konzultace především ke koncepci a formám spolupráce v oblasti propagace českého divadla a umění v zahraničí,
 • vyjadřuje se k propagačním materiálům o českém divadle, tanci a novém cirkusu vydávaným IDU,
 • vybírá a doporučuje česká divadla a jejich inscenace či projekty pro akce v zahraničí a v ČR,
 • konzultuje projekty, prezentace, akce, stáže, výměnné pobyty, rezidence, konference a další projekty mezinárodní spolupráce, na nichž participuje IDU nebo je ke spolupráci na nich osloven.

Členové rady

 | ©

Hana Strejčková

Divadelní režisérka, choreografka, dramaturgyně, performerka, badatelka a vysokoškolská pedagožka.

Vystudovala dramaturgii, režii na KČD DAMU, dále pokračovala na Mezinárodní divadelní škole Jacquese Lecoqa v Paříži, kde je také absolventkou scénografického ateliéru Pascale Lecoq na téže škole. V Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale v Itálii se věnovala třístupňovému výcviku Mejercholdovy Divadelní biomechaniky. Pedagogickou kvalifikaci obhájila i absolutoriem programu Kreativní pedagogika na KATaP DAMU. Během doktorského studia na Katedře nonverbálního divadla HAMU byla držitelkou prestižního stipendia Excellent. Publikuje v českých a zahraničních odborných časopisech, přispívá do kolektivních monografií, přednáší na mezinárodních konferencích, vede divadelní masterclassy a podílí se na dlouhodobém výzkumu Divadelního ústavu se zaměřením na současné pohybové divadlo. Spolupracuje s Národním divadlem – Laternou magikou, dramaturgicky se podílí na mezinárodním festivalu Mime Fest v Poličce, je uměleckou vedoucí uskupení FysioART a pedagožkou na Katedře nonverbálního divadla HAMU. Je členkou Asociace divadelních lektorů, Českého střediska ASSITEJ a výboru Českého centra AICT. 

 

 | ©

Kateřina Rathouská

Kateřina Rathouská vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje jako kreativní producentka a dramaturgyně v Českém rozhlase. Je také předsedkyní poroty Thálie, obor alternativní divadlo.

 | ©

Lenka Dombrovská

Kurátorka, dramaturgyně a publicistka. Dříve vedla kritickou rubriku v Divadelních novinách a publikovala recenze například v Lidových novinách či časopisu Svět a divadlo, je editorkou několika knih (zatím poslední je Tváře alternativy). Od sezony 2018/2019 působí jako programová kurátorka divadla Komedie, kde kromě výstav, debat a koncertů umělecky směřuje mezinárodní festival Nová komedie. Od roku 2018 je šéfredaktorkou časopisu Moderní divadlo. Dramaturgicky připravila divadelní instalace Jana Motala Stavitelé písku a Kabinet přátelství a naděje, je autorkou konceptu monodramatu pro Hanu Frejkovou Konec dobrých starých časů. V Komedii spolupracovala například s Tomášem Loužným na autorských inscenacích Komedie Jack staví dům a Stigmata, iniciovala a dramaturgovala česko-slovenský divadelní projekt s queer platformou PiNKBUS podle textu Charlie Josephine Já, Johan*a v režii Alžbety Vrzguly. Dekádu vede festival alternativy …příští vlna/next wave…, který byl v roce 2024 oceněn Českou divadelní DNA za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla a živé kultury. V roce 2023 byla předsedkyní poroty soutěžní Přehlídky divadelní fotografie.

 | ©

Barbara Gregorová

Barbara Gregorová, rozená Vrbová, je česká divadelní dramaturgyně, členka Skandinávského domu, spoluautorka několika knih a editorka. Působí jako dramaturgyně činohry Národního divadla Brno a šéfdramaturgyně festivalu Divadelní svět Brno.

 | ©

Barbora Kalinová

Absolventka Katedry produkce DAMU, specializace Arts management, Arts marketing. Od roku 2010 působila jako produkční a posléze ředitelka Studia Damúza, produkční jednotky, která systematicky podporuje tvorbu studentů DAMU se zaměřením na divadlo pro děti a mládež a loutkové divadlo (festival VyšeHrátky, KUK festival, inscenační činnost). Jako výkonná produkční dále spolupracovala se soubory Spitfire company na projektu One Step Before The Fall a Vosto5 na inscenaci Dechovka. V roce 2015 nastoupila do Divadla Drak jako PR, od r. 2020 zde působí na pozici vedoucí produkce a marketingu. Spolupodílí se na tvorbě edukační a výstavní činnosti Divadla Drak, mezinárodních projektech, konferencích a dramaturgii festivalu REGIONY Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové.

 | ©

Lenka Šaldová

Absolventka divadelní vědy a bohemistiky na FFUK v Praze. Od roku 2025 pracuje v Divadelním oddělení Národního muzea, mj. jako kurátorka sbírky loutek. Od roku 2001 je ředitelkou Festivalu hudebního divadla Opera. Pravidelně publikuje v Divadelních novinách. Specializace: hudební divadlo, německé divadlo.

 | ©

Markéta Perroud

Kulturní manažerka a renomovaná tanečnice s mezinárodní kariérou. Absolvovala Pražskou taneční konzervatoř, je držitelkou francouzského státního diplomu v oboru taneční pedagogiky, v Lyonu také absolvovala roční studium v oblasti arts managementu. Od r. 2010 do r. 2024 spolupracovala s Tancem Praha, nejdříve jako členka Umělecké rady, od roku 2012 pak jako umělecká spoluředitelka Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA. Ve stejný rok se přesídlila z Francie do Prahy.  R. 2015 jí byla předána insignie rytířky Řádu umění a literatury za přispění k rozvoji francouzsko-českých vztahů. Od stejného roku se již podílela na uměleckém řízení celé organizace Tanec Praha po boku její zakladatelky a ředitelky Yvony Kreuzmannové, která jí na období květen 2021 - 2023 předala samostatné umělecké řízení jedné z hlavních aktivit organizace, PONEC - divadlo pro tanec.
Podílela se na mnohých evropských projektech jako např. Aerowaves, EDN-European Dance Developement Network, Dance transit. Praha.Dresden.Leipizig, Dancing Museums, Shape It, Big Pulse Dance Alliance, Dance Well a další.
Je členkou řady komisí a porot.
Díky svým bohatým zkušenostem ze zahraničí výrazně přispívá k rozšíření propojení české a zahraniční taneční scény.

 | ©

Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Od roku 2019 pracuje v Oddělení 20. století a literatury současné na Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Externě přednáší na DAMU, UPOL a SLU v Opavě. Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je tajemníkem Teatrologické společnosti, a editorem webu Taneční zóny.

 | ©

Kateřina Dolenská

Teatroložka a kulturní publicistka se specializací na loutkové divadlo, absolventka FF UK a DAMU. Od roku 2006 pracuje v redakci časopisu Loutkář, od roku 2015 na pozici šéfredaktorky. Zároveň působí jako odborná asistentka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, kde přednáší teorii a historii loutkového divadla, a úzce spolupracuje s Ústavem pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách DAMU. Je členkou řady komisí a porot, podílí se na dlouhodobých výzkumných projektech IDU, publikuje v odborném tisku a sbornících doma i v zahraničí. Je členkou výboru Českého střediska UNIMA a členkou exekutivy UNIMA International.

 | ©

Daniela Jirmanová

Vystudovala divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po přestěhování z Prahy do Ostravy pracovala jako dramaturg v Divadle Petra Bezruče (2004/2005, 2012–2016) a poté v Divadle loutek Ostrava (2017–2020). Byla dramaturgem mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse a externím dramaturgem mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Od roku 2020 působí v Národním divadle moravskoslezském jako vedoucí Ateliéru pro divadelní vzdělávání. Je členkou českého střediska UNIMA a Asociace divadelních lektorů.

 | ©

Lucie Hayashi

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. vystudovala doktorské studium taneční vědy na HAMU a japonská studia na Filozofické fakultě UK. Je zakladatelkou  a redaktorkou Tanečních aktualit. Pracuje jako vedoucí katedry tance HAMU, kde přednáší taneční produkci, management a fundraising a metodologické semináře tanečního výzkumu. Je pravidelnou členkou grantových komisí Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy. Pracovala mj. jako asistentka režie opery ND nebo PR konzultant Laterny magiky. Kromě taneční publicistiky, PR a produkce se věnuje antropologickému výzkumu japonského tance a taneční kulturní politice, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích a publikuje odborné studie. Choreograficky spolupracuje na inscenacích japonského divadla a přednáší o japonském tanci a divadle.

 | ©

Adriana Světlíková

Světlíková Adriana – ředitelka Nové sítě /servisní organizace pro kulturu/. Působí jako konzultantka, lektorka a mediátorka v oblasti živého umění, spoluiniciovala ceny Česká divadelní DNA, konferenci Culture Get-Together, dále program na podporu rezidenčních tvůrčích pobytů v rámci zemí V4, Czech Dance Showcase Edinburgh a mnoho dalších. Je členkou kulturních grantových komisí. Absolventka FF UK (Kulturologie), vedla divadlo NABLÍZKO, kde byla mimo jiné u zrodu prvních stínových tlumočení do znakového jazyka. Podílela se na několika evropských kulturních projektech. V roce 2021 získala společně s Petrem Polou cenu Divadelních novin za realizaci 19. online i offline ročníku festivalu Malá inventura. Její hlavní pole zájmu je networking v rámci českých regionů a změna společenského klimatu skrze kulturu.

 | ©

Josef Bartoš

Mgr. MgA. Josef Bartoš, PhD. je absolvent Konzervatoře Duncan centre, doktorského programu taneční vědy Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění a magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zúčastnil se studijní stáže na José Limón Institute v New Yorku a tanečních festivalů v Holandsku, Maďarsku, Německu nebo Japonsku. Jako interpret spolupracoval s českými i zahraničními choreografy (Lenka Bartůňková, Kateřina Stupecká, Veronika Švábová, Karel Vaněk, Felix Landerer, Lenka Vagnerová, Michal Záhora a další). Vyučoval zároveň na Konzervatoři Duncan centre a Pražské taneční konzervatoři předměty zaměřené na dějiny tance a divadla, základy produkce a managementu, diplomový seminář a grantový systém. Je členem expertní komise pro oblast profesionálního tance na Ministerstvu kultury ČR, České akademie divadelníků, Asociace českých divadelních kritiků a Dance Studies Association. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuje psychologickým aspektům tanečního umění. ORCID ID: 0009-0009-4418-2516.

Do Tanečních aktualit přispívá svými texty od listopadu 2012. V roce 2015 se stal interním členem redakce, zajišťoval zejména PR komunikaci, marketing a fundraising. Od roku 2018 je šéfredaktorem časopisu.

 | ©

Barbora Etlíková

Barbora Etlíková je divadelní kritička, která momentálně působí především na blogu Podhoubí, který založila. Ráda publikuje i v jiných umělecky zaměřených časopisech či rubrikách a v pražském Národním divadle spolupořádá kritické semináře Bavme se o divadle! určené pro veřejnost. Vystudovala obor Teorie a kritika na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, kde také získala doktorský titul a obhájila disertaci Výzvy současné české divadelní kritiky. Na DAMU nyní působí jako externí pedagožka v rámci Kritického semináře pro studenty dramaturgie a režie na Katedře alternativního a loutkového divadla.

 | ©

Martina Pecková Černá

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ITI A AICT, PACE.V4

+420 224 809 113
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.