Výzva pro akce prezentující současné české výtvarné umění 2021

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje výzvu pro pořadatele akcí z oblasti výtvarného umění, jejichž obsahem nebo součástí je prezentace současného českého výtvarného umění pro zahraniční experty a publikum, které se uskuteční v roce 2021.

Výzva je určena pro subjekty poskytující kulturní služby v oblasti profesionálního současného výtvarného umění, které se konají v ČR, v zahraničí nebo on-line a jejichž hlavní součástí je jeho prezentace zahraničním expertům a publiku.

Obecné podmínky:

 • Podpora je určena na náklady spojené se zajištěním účasti zahraničních expertů (člen jury, kurátor, umělecký ředitel, kritik apod.) na dané akci a účastí individuálních zástupců českého výtvarného umění na zahraniční akci (umělec, kurátor, kritik, galerista) a propagaci uměleckého obsahu (uměleckého díla, výstavy, přednášky apod.) formou vhodnou pro on-line prezentaci.
 • Z podpory je možné hradit dopravu, ubytování, překlady, honoráře, produkci, management, PR a komunikaci spojené s prezentací programu, případně další náklady spojené s on-line zpřístupněním a propagací.
 • Podpora není určena na realizaci výstav a vznik výtvarných děl a nemůže mít charakter stáže, workshopu, studijního či rezidenčního pobytu.
 • V případě on-line prezentace budou upřednostněny projekty, které se zaměří na vytvoření inovativních a kreativních on-line formátů a obsahů zaměřených na práci s publikem (interaktivita, edukace, sdílení a zapojení publika do tvůrčího procesu, apod.).
 • Vzhledem k současným opatřením v souvislosti s COVID 19 předpokládáme přizpůsobení obsahu projektu existujícím podmínkám a možnostem především v oblasti cestování. Projekty musí splnit základní cíl programu, nicméně nemusí zahrnout např. fyzickou účast zahraničních expertů v ČR či českých expertů v zahraničí, ale mohou využít jiné způsoby prezentace českého umění v zahraničí.
 • Výše příspěvku na jednotlivé akce se pohybuje v rozmezí zhruba 10 000-70 000 Kč.
 • Žádost může podat jakýkoliv subjekt mající daňový domicil v České republice a osoby samostatně výdělečně činné, které mají trvalé bydliště/ sídlo v ČR, a to vyjma státních příspěvkových organizací MK.
   - Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musejí projít účetnictvím žadatele).
   - Žadatel může předložit maximálně 2 projekty.
   - Subjekt, který obdrží podporu IDU, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů.
 • Výběr projektů určených k podpoře provede hodnotící komise složená z interních a externích expertů IDU.
 • S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny smlouvy o spolupráci, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování.
 • Podpora bude podpořeným subjektům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
 • IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.
 • Vybraný subjekt bude uvádět logo IDU a logo informačního portálu ArtsCzech ve všech oficiálních tištěných i elektronických propagačních materiálech k akci.

Uzávěrka přihlášek:

10.3. 2021 (pro akce konané od 1.1. do 31.12. 2021)

Žádost zpracovaná dle výše uvedených podmínek musí být podána online prostřednictvím tohoto formuláře.

Položky formuláře k náhledu ZDE.

Kontaktní osoba: Sára Davidová, sara.davidova@idu.cz

Publikováno

11. 2. 2021

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.