Podpora zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

  | ©

MK ve spolupráci s IDU vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci s IDU vyhlašuje Mimořádnou výzvu na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií. Výzva MK ČR s rozpočtem 30 milionů je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií. Cílem je vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury a multimediálních platforem.

Deadline je 15. 6. 2020, více zde.​

Upozornění:

V rámci této mimořádné výzvy platí, že není možný souběh dotací na streamování ze dvou různých dotačních titulů viz text výzvy: „z dotace nelze hradit náklady, na které žadatel čerpá jinou dotaci ze státního rozpočtu“ (v kapitole uznatelné náklady).

Toto se mimo jiné vztahuje na úpravy projektů podpořených v rámci řádných výzev v oblasti profesionálního umění pro rok 2020, kde ministerstvo kultury přistoupilo k úpravě projektů s tím, že mezi uznatelné náklady bylo zahrnuto i streamování – ve smyslu alternativního plnění služby pro veřejnost, která nemohla být z důvodů vládních omezení realizována. To v konečném důsledku umožnilo čerpat dotaci v původní výši i na projekty, jejichž podoba se na výstupu výrazně proměnila.

Stejně tak se jedná i o souběh dotací ze záchranného balíčku, tedy souběh dotace na streamování a např. dotace na dofinancování celoroční činnosti (na odboru umění, literatury a knihoven MK ČR). Žadatelům není dovoleno čerpání obou dotací současně. Není ale zakázáno podat si žádosti do obou výzev s tím, že žadatel musí být od začátku srozuměn, že po zveřejnění hodnocení výzev se bude muset rozhodnout pro jednu z nich.

FAQ
Otázka Odpověď

Ve výzvě je odkazováno na znění „záchranného balíčku“, schváleného usnesením vlády č. 408 ze dne 9.4.2020. O jaké programy přesně se jedná, kde by došlo k duplicitě(souběhu dotací)?

Jedná se o tyto dotace, kde je vyloučen souběh:

  • Odbor umění, literatury a knihoven: Program Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění - dotace na dofinancování celoroční činnosti v roce 2020/ Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů – dotace na celoroční činnost
  • Samostatné oddělení muzeí: Program udržitelnosti pro muzea a galerie zřizovaná nestátními subjekty
  • Odbor médií a audiovize: Oznámení k dofinancování projektů podpořených v roce 2020 ze strany Ministerstva kultury za účelem minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19, výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2020 pro projekty, které nebyly podpořeny v roce 2020 odborem médií a audiovize na základě memoranda se Státním fondem kinematografie.


Je to myšleno tak, ze nesmí dojít k čerpání dotace z více programů (žádostí můžete podat víc a případně je stáhnout).

Upozorňujeme žadatele, že nebude možný souběh dotací poskytnutých Ministerstvem kultury v rámci „záchranného balíčku“, schváleného usnesením vlády č. 408 ze dne 9. 4. 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury.

Týká se těchto výběrových dotačních řízení:

  • Odbor umění, literatury a knihoven: Program Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění - dotace na dofinancování celoroční činnosti v roce 2020/ Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů – dotace na celoroční činnost.

 

  • Je možné žádat dotaci v programu digitalizace na konkrétní programové náklady související např. s online výstavou, zatímco v záchranném balíčku žádat o příspěvek na provozní náklady a ušlé zisky organizace způsobené koronavirem.

 

  • Je možné se o dotaci v této výzvě ucházet, v případě, že se bude jednat o aktivity, které nejsou součástí celoroční činnosti, na jejíž udržení a podporu bude zažádáno v chystaném záchranném balíčku? Může jeden subjekt žádat ze záchranného balíčku v obou výzvách, s tím, že se bude jednat o dvě spolu nesouvisející aktivity/projekty.

Souběh dotací ze záchranného balíčku bohužel není možný, ale je možno požádat si ve všech výzvách a pak se rozhodnout, kterou dotaci (v případě úspěchu) čerpat.

Žadatel již odvysílal svůj streamovaný obsah, který se však váže ke smlouvám s vystupujícími umělci, a proto je záznam poskytnut veřejnosti pouze po určitou dobu a poté bude obsah z webových stránek stažen pryč. Dle výzvy je psáno: "V případě již realizovaných projektů, které žádají zpětně o podporu, jsou odkaz/y na on-line výstup/y povinné" Stačí tedy komisi poskytnout např. neveřejné záznamy těchto vystoupení?

Ano, pak je potřeba doložit všechny důležité informace k počtu shlédnutí, termínům atd. a zároveň umožnit hodnotitelům přístup k neveřejným záznamům nebo alespoň jejich vzorku. ​

Je možné zažádat o podporu v rámci tohoto programu např. na vybudování platformy, kde návštěvník bude moci získat informace např. na historické témata (oblast muzeí), nejrůznější odkazy, dokumentární filmy, natočené vlastivědné procházky, výstavy, debaty apod.

Pro poskytnutí dotace je nutné “propojení živého umění s publikem". Záměrem je podpora tvůrců, kteří byli postiženi výpadkem z důvodu omezení. Výzva není určena k naplnění dlouhodobých strategických cílů a a nespadají sem projekty z oblasti kulturního dědictví.

Mohou se příspěvkové organizace jednotlivých měst účastnit tohoto výběrového dotačního řízení?

ANO

Je zapsaný spolek, který je uměleckým souborem s vlastní tvorbou, vhodným žadatele pro výzvu na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií?

ANO

Je možno čerpat dotaci na přesun doprovodného programu galerie do online prostředí? Např. vytvořením populárně naučného nástroje pro zobrazení kulturního zážitku pro dospělé, děti a studenty architektury a příbuzných oborů. Na vytvoření nástroje by se podíleli umělci (ilustrátoři, filmaři)

Ano, je to možné.

Budou náklady na nákup techniky, honorář, propagaci, grafiku, pronájem apod. zpětně uznatelné? I když někteří umělci vystupovali bez nároku na honorář, a to z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Ano, náklady od 10.3. budou v případě úspěšnosti grantu uhrazeny zpětně.

Bylo by vhodné, aby byli dodatečně honorování za svůj výkon i umělci, kteří to v první fázi (kvůli omezeným finančním podmínkám) udělali zdarma. V žádosti by s tím mělo být nějakým způsobem naloženo. Zaplacení umělců je jednou z priorit tohoto projektu.​

Jaké, zda vůbec nějaké, grantové podpory lze kombinovat a brát jako relevantní kofinanční podíl v žádosti?

Je nutné dodržovat základní pravidlo, že na stejnou aktivitu není možné čerpat dotaci z více veřejných zdrojů. To znamená, že pokud jste v běžném grantu OULK dostali změněný grant na online streaming, nelze již žádat v v rámci tohoto grantu.

Lze tuto výzvu kombinovat s grantem z MKCR OUK - oboru tance?

Ano, pokud grant nebyl změněn úpravou rozhodnutí na online zpřístupnění.

Lze kombinovat jako dalsí doplnění financí z grantu programu Culture z EU a MKCR SOEU?

ANO

Může být použita podpora z MHMP pro kofinancování?

ANO

Lze o grant požádat na zpřístupnění probíhajících offline koncertů s osobní účastí diváků i pro online (například jen některé vybrané akce).?

Pokud nebylo požádáno u změnu účelu grantu na celoroční činnost OULK na online streaming, tak je to možné.

Pokud o změnu účelu grantu na celoroční činnost OULK požádáno bylo, vedlo by to k vyloučení a bylo by nutné vytvořit něco zcela nového a na to zažádat.

Žádost přesahuje 1 mil. Kč, ale nemáme jako spolek k dispozici účetní uzávěrku za rok 2019 (účetní období není shodné s kalendářním rokem). Jak postupovat?

Do žádosti prosím doložte to, co je v tuto chvíli možné plus odhad. Následně vše doložíte dodatečně.

Uměleckou činnost jako takovou nevykonáváme, nicméně jsme organizátorem řady akcí. Je možné dokládat informace o organizovaných koncertech, divadelních představeních, apod.?

Ano, je to možné.

 

Kontakt

  | ©

Pavla Petrová

Ředitelka Institutu umění - Divadelního ústavu, Generální ředitelka PQ

+420 224 809 154
+420 602 177 150
pavla.petrova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.