Ediční plán IDU pro rok 2020

Edice České divadlo - Eseje, kritiky, analýzy

Jana Patočková: Kritiky a analýzy (pracovní název)

Výbor statí významné teatroložky a publicistky Jany Patočkové. Publikace zahrnuje její stati z doby, kdy v šedesátých letech působila v redakci časopisu Divadlo, dále období samizdatových příspěvků pro časopis O divadle a její tvorbu za posledních třicet let, kdy psala pro odborná divadelní periodika (Svět a divadlo, Divadelní noviny, Divadelní revue, Czech Theatre) a sborníky. Editorka a autorka doslovu Eva Stehlíková o autorce říká: „Její kritiky i studie se vyznačují vysokou náročností, dokonalou informovaností, s níž spojuje současné dění na scéně s historií inscenace her, pečlivou pozorností k jednotlivostem a bezpečnou hierarchizací hodnot. Velkým zážitkem je i čtení jejích polemik s dnešní kritikou, kterou často usvědčuje z povrchnosti, pohodlnosti a neznalosti kontextu. Čtenáři se tu nabízí velmi osobní svědectví o divadle od šedesátých let do dnešního času i svědectví o kritické odpovědnosti a stálosti etických kritérií.“

Připravuje: Ediční oddělení ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla

Edice Světové divadlo

Vsevolod Mejerchold: Výbor z díla – 1. díl

Výběr statí o divadle známého ruského avantgardního režiséra Vsevoloda Mejercholda zahrnuje jedinou Mejercholdovu knižní publikaci – sborník O divadle a některé z dalších jeho statí, diskusních vystoupení a poznámek k inscenacím, které poskytují cenné svědectví o životě i tvorbě slavného režiséra. Kniha bude obsahovat i úryvky z autentických zápisů z Mejercholdových divadelních zkoušek a obrazovou a fotografickou přílohu.

Připravuje: Ediční oddělení

Edice Divadelní hry

Jean Giraudoux: Hry

Nový svazek edice Divadelní hry přináší výbor z her jednoho z nejvýznamnějších francouzských dramatiků Jeana Giraudouxe. Jeho svébytně surreálné dramatické dílo plné morálních paradoxů představuje jak na základě her proslavených (Trojská válka nebude, Ondina, Bláznivá ze Chaillot aj.), tak těch, které se zatím pozornosti českých čtenářů ani divadelníků nedočkaly (Júdit, Apollón z Bellaku aj.). Velkou část knihy budou tvořit nově vzniklé překlady Karla Krause (jenž byl autorem původního edičního návrhu a jehož poslední prací byl právě překlad hry Júdit pro tuto knihu) a Michala Lázňovského. Texty her doplňuje odborná studie a detailní ediční poznámka.

Připravuje: Ediční oddělení

Edice Současná hra

Fabula mundi – Pět evropských her

Sborník pěti současných her, vydávaný jako součást mezinárodního projektu Fabula mundi ve spolupráci s Divadlem Letí. Projektu FabulamundiPlaywritingEurope: BeyondBorders? se účastní deset zemí EU včetně České republiky, jejímž zástupcem je divadlo Letí. Součástí projektu je zařazení vybraných her do on-line katalogu (celkem 160 her), scénická čtení a realizace textů i reciproční vydání her. Na základě edičního návrhu Divadla Letí vyjde koncem roku výběr z dramatických textů, s nimiž divadlo při své účasti v projektu pracovalo.

Připravuje: Ediční oddělení ve spolupráci s Divadlem Letí

Edice Nota bene

Milan Pospíšil: Švýcarská rodina

Studie o opeře Ignaze Franze Castelliho a Josepha Weigla Die Schweizerfamilie (1809). Opera velmi oblíbená v německojazyčné oblasti 1. poloviny 19. století se stala první operou provedenou v českém překladu na profesionální pražské scéně Stavovského divadla (1823). Rodina švejcarská zahájila víceméně nepřerušovanou tradici pražských operních představení v českém jazyce. Studie se skládá ze dvou částí. První pojednává o inspiraci libreta skutečnou událostí z Francie 18. století, o jejím divadelním zpracování v pařížském Vaudevillu a následně ve vídeňské opeře. Druhá část se zabývá pražskou recepcí opery v německých a českých provedeních na základě pražského, vídeňského a dalšího tisku, zaznamenává významné domácí i zahraniční interprety a registruje ohlasy české premiéry v korespondenci české vlastenecké společnosti. Závěr je věnován překladu Simeona Karla Macháčka. Studie je doplněna synchronně uspořádanou paralelní edicí německého a českého libreta. Publikace bude obsahovat obrazovou přílohu a rejstřík osob a děl. Vzhledem k předmětu důležitému nejen pro dějiny českého divadla, ale také pro kulturní dějiny oblasti německého jazyka, je studie připravena k zveřejnění v němčině. Práce vznikla v rámci grantového úkolu Cesta k divadlu.

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla

Edice Divadelní revue

Divadelní revue 1-3/2020

Recenzované teatrologické periodikum třikrát ročně přináší studie, analýzy, eseje, rozhovory, recenze a dokumenty o historii a teorii divadla.

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla

Honza Petružela: Radok 1957

Monografie o jednom klíčovém období díla divadelního a filmového režiséra Alfréda Radoka.

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla

Czech Theatre Review 2010-2015

Výběr z textů Divadelní revue 2010-2015 v angličtině

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla

Edice Česká divadelní fotografie

Věra Velemanová, Daniela Mrázková: Václav Chochola

Institut umění – Divadelní ústav se již téměř 10 let systematicky věnuje mapování oboru divadelní fotografie. Výsledky několikaletého výzkumu byly prezentovány na jaře 2018 v rámci výstavy Česká divadelní fotografie 1859 – 2018 v pražském Obecním domě a ve stejnojmenné odborné publikaci. Hlubší seznámení se s oborem v průběhu této badatelské činnosti vyústilo v založení nové edice věnované osobnostem, které se divadelní fotografií systematicky zabývaly nebo stále zabývají. První publikace této řady představí tvorbu Václava Chocholy (1923-2005), která zabírá víc než půl století a je svým rozsahem a žánrovou rozmanitostí zcela unikátní. Málokterý fotograf se dokázal s takovou přirozeností a entuziasmem pohybovat jak v oblasti sportu, v ulicích pražské periferie, tak v prostoru vyšších kulturně-společenských kruhů. Nepříliš známá je většina jeho fotografií z divadelního prostředí, které jsou jak z dokumentačního, tak uměleckého hlediska výjimečné. Zcela svébytným segmentem jsou portréty herců, ať již v roli (pořízené v šatně v době příprav na výstup) či v civilu v Chocholově ateliéru. I odborné veřejnosti dosud utajené byly jeho fotografie ze zkoušek a realizace inscenací Krejčových dvou aktovek Maškary z Ostende a Kočka na kolejích Divadla za branou nebo ze zákulisí a dílen Národního divadla (ateliérů na Flóře) – obsahující vedle záběrů scénografa Josefa Svobody soustředícího se na práci před malířským stojanem, především bezejmenné výrobce scénických modelů a zaměstnance malíren v prostředí dekorací a barev, kde se rovina umělecká a řemeslná stírá; fotografie přibližující se dokumentární sondě mají svébytnou „neumělecky“ industriální estetiku. Unikátní jsou fotografie režisérky Heleny Weigel (manželky Bertolta Brechta) během její návštěvy inscenace Matky Kuráž v Praze, hostování mima Marcela Marceaua či tanečníka Haralda Kreutzberga a další. Vedle těchto divadelních „objevů“ obsahuje publikace také několik dnes již ikonických fotografií, jako je portrét Salvátora Dalího či Voskovcův příjezd na pražské Hlavní nádraží. Díky archivu, citlivě spravovaném dcerou a vnukem fotografa - Blankou a Markem Chocholovými, kteří se na vzniku této publikace podíleli, je možné prezentovat umělecké snímky, jež mají pro teatrology hodnotu dosud skrytého pokladu, a to také díky tomu, že se pohybují napříč žánry a oscilují mezi rovinami oficiální a čistě soukromou.

Připravuje: Oddělení sbírek a archivu

Jan Kerbr: Jaroslav Prokop

Česko-anglická publikace je druhým svazkem nové edice s názvem Česká divadelní fotografie navazující na několikaletý výzkum divadelní fotografie. Kniha představí divadelní a dílem i hudební a volnou tvorbu fotografa, grafika a vysokoškolského pedagoga Jaroslava Prokopa (1950). Autorem odborné studie je Jan Kerbr, redaktorkou Anna Cvrčková.

Připravuje: Oddělení sbírek a archivu

Edice Český tanec v datech

Jana Bohutínská, Jana Návratová, Roman Vašek: Druhá kariéra v tanci a pohybovém divadle

Studie je založena především na hloubkových rozhovorech s profesionály v oblasti tance a pohybového divadla, ale také expertíze autorů, kteří se tématu taneční kariéry věnují dlouhodobě a na různých úrovních. Rozhovory se zástupci vytipovaných skupin širokého segmentu tanečních profesionálů byly pořízeny jednotnou metodikou tak, aby bylo možné popsat profesní modely a identifikovat silná a slabá místa jednotlivých kariér a dospět k doporučením, která by pozitivně kariérní průběh v tanci a příbuzných oborech ovlivnila. Kontextové kapitoly přinášejí vhled do historie i zahraničních zkušeností této problematiky. Publikace vychází v rámci výzkumu DKRVO.

Připravuje: Institut umění

Jana Návratová, Roman Vašek: Tanec v zábavním průmyslu

Studie přibližuje dosud neprozkoumaný terén specifické oblasti, v níž se uplatňují taneční umělci, umělci pohybového divadla a cirkusu a která není spojena s podporou z veřejných rozpočtů a je tedy čistě podnikatelská. Pole komerčních projektů, kde se tanec, pantomima, akrobacie či jiné formy estetického pohybu vyskytují je velmi široké a autoři se soustředili především na černá divadla, komerční baletní nebo muzikálové produkce a tzv. eventové události. Okrajově studie popisuje další podnikatelské aktivity z oblasti „entertainingu“ navázaného na turismus (hospodské kabarety, lidová show, historické tance v rámci kulturních památek), hudební průmysl, televizní či internetové zábavné pořady. Publikace vychází v rámci výzkumu DKRVO.

Připravuje: Institut umění

Jarmila Teturová, Kateřina Černíčková: Lidový tanec

Publikace popisuje segment lidového tance v kontextu české kultury s důrazem na vývoj po roce 1989. V analytické části věnuje studie pozornost současné situaci profesionálního tanečního folkloru, který reprezentuje VUS Ondráš. Kontextové kapitoly se věnují historii lidového tance u nás a v okolních zemích, od nichž se aktuální česká situace v oblasti folkloru výrazně liší.

Publikace vychází v rámci výzkumu DKRVO.

Připravuje: Institut umění

Mimo edice

Anna Hejmová, Jan Jiřík, Marcela Magdová, Martina Pecková Černá: Divadlo a svoboda: České nezávislé divadlo po roce 1989

Publikace vychází v rámci výzkumného projektu České nezávislé divadlo po roce 1989 a zaměřuje se na proměnu českého divadla v nových podmínkách společenské a politické transformace, decentralizace divadelní sítě a v kontextu nových nástrojů kulturní politiky. Hlavním předmětem zájmu jsou epicentra nezávislých divadelních scén a souborů po roce 1989 v České republice s dílčími studiemi věnovanými vývoji na Slovensku. Výchozím materiálem pro studie zařazené do publikace jsou veřejné i soukromé archivy a rozhovory metodou orální historie s téměř padesátkou osobností českého divadla a tance včetně několika zástupců ze Slovenska, které v 90. letech hrály klíčovou úlohu ve formování profesionální nezávislé divadelní scény. Publikace se připravuje v českém a anglickém vydání.

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Dick Molenaar: Daň z přidané hodnoty pro umělce v mezinárodním kontextu

Jedná se o český překlad publikace PEARLE* a EFA. Příručka pomůže porozumět důsledkům a souvislostem zdanění přidané hodnoty v mezinárodním kontextu a vysvětlí, co dělat pro splnění povinností uložených v této oblasti evropskými předpisy.

Připravuje: Institut umění - CzechMobility.Info

Dick Molenaar: Daňové povinnosti umělců v mezinárodním kontextu

Jedná se o český překlad publikace PEARLE* a EFA. Na výkonné umělce se vztahují speciální pravidla a v brožuře se dozvíte, jak tato pravidla fungují, jak ve státě, kde probíhá tvorba díla či vystoupení, tak ve státě trvalého bydliště.

Připravuje: Institut umění - CzechMobility.Info

Luboš Louženský, Petr Prokop, Martina Pecková Černá: Metodika sledování ekonomických a výkonnostních ukazatelů v oblasti nezávislé divadelní scény v ČR

Publikace vychází v rámci výzkumu DKRVO.

Připravuje: Institut umění

Martina Pecková Černá, Jan Jiřík, Lucie Křápková: Noc divadel v České republice

Publikace Noc divadel v České republice je ohlédnutím za pěti ročníky Noci divadel v naší zemi a za speciálním ročníkem pořádaným v kontextu 100. výročí československé státnosti. Noc divadel v ČR je v evropském kontextu výjimečná jak pestrostí akcí, tak počtem zapojených divadel i diváků. Dvojjazyčná česko-anglická obrazová publikace seznámí s historií české Noci divadel a činností divadel, která se do ní zapojují, českou i mezinárodní veřejnost, a to jak odbornou, tak laickou. Součástí publikace bude příspěvek věnovaný historii Evropské noci divadel.

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Milánské lekce Josefa Svobody (pracovní název)

Přednášky světově uznávaného scénografa a architekta Josefa Svobody, které přednesl v roce 1986 na milánské univerzitě, již vyšly nejen v italském, ale opakovaně i v ruském jazyce. Publikace v překladu Mariny Feltlové vychází v českém jazyce poprvé u příležitosti stoletého výročí Svobodova narození. Redaktorem publikace je Michal Zahálka.

Připravuje: Oddělení sbírek a archivu

Olivier Sasserath: Jak ošetřit autorská práva v oblasti živého umění

Jedná se o český překlad publikace PEARLE* a EFA. Příručka představuje základy právní úpravy autorských práv a vysvětluje hlavní zásady, na nichž je tato úprava založena. Poskytuje přehled relevantních subjektů a praktická doporučení ohledně ošetření autorských práv a vyjednání příslušných smluv.

Připravuje: Institut umění - CzechMobility.Info

PerformCzech (pracovní název)

Nepravidelná ediční řada infosešitů v angličtině o současných českých scénických uměních zaměřená na jejich specifické segmenty. Jejich vydávání je navázáno na aktivity související s propagací českých scénických umění do zahraničí. V roce 2020 je v plánu vydání 4 čísel s tématy: Činohra, divadlo pro děti a mládež, tanec a interdisciplinární tvorba.

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Ženy v pohybu (pracovní název)

Prostřednictvím publikace s prozatímním pracovním názvem Ženy v pohybu se IDU zapojuje do ediční řady Ministerstva kultury (O)hlasy žen v české kultuře. Publikace přiblíží životní a profesní příběh šesti žen, které se významným způsobem zapsaly do dějin baletu, tance, pantomimy, režie, choreografie, pedagogiky či publicistiky. Bylo zvoleno šest rozhovorů s ženami, které spojuje výjimečné působení v oblasti tanečního divadla. Klíčem k výběru těchto osobností je projekt Orální historie českého divadla, který v IDU vznikl na sklonku roku 2015, a to díky podpoře Ministerstva kultury.

Připravuje: Informačně-dokumentační oddělení

Ke stažení zde. 

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.