| ©

Each Small Step Is Important

ke stažení

Pod názvem „Každý malý krůček je důležitý…“ vydal Institut umění – Divadelní ústav elektronickou publikaci, která obsahuje závěry z Mezinárodního setkání věnovaného způsobu a systému implementace Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO v zemích Střední a Východní Evropy. Setkání se konalo na podzim minulého roku v Praze a zúčastnili se ho zástupci Kontaktních míst UNESCO a nezávislých kulturních organizací z Albánie, Arménie, Rakouska, Chorvatska, Estonska, Gruzie, Německa, Maďarska, Lotyšska, Moldávie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Publikace je členěna do několika oddílů, které jsou věnovány jak samotné Úmluvě, tak problematice její implementace ve středo a východoevropském regionu. Analýzu dotazníkového šetření, které IDU mezi účastníky setkání realizoval ještě před samotným setkáním, vypracovala chorvatská muzikoložka a politoložka Nina Obuljen Korzinek, která se ve svém výzkumu zaměřuje na kulturní politiky v Evropě. Dotazníky se zaměřily nejen na implementaci Úmluvy, ale také na základní segmenty ochrany a podpory kulturní rozmanitosti, tj. podpora kulturní rozmanitosti v umělecké tvorbě, kulturní a kreativní průmysly a mezinárodní spolupráce & kulturní mobilita. Těmto oblastem byly věnovány také diskuse v pracovních skupinách během setkání. Podněty, postřehy, zkušenosti, problémy a návrhy jejich účastníků shrnují ve svých studiích moderátoři diskusí Jana Návratová, vedoucí Taneční sekce IDU a Péter Inkei, ředitel Budapest Observatory (Podpora umělecké tvorby v zemích střední a východní Evropy), Blanka Marková, projektová manažerka zabývající se kulturní governancí, kulturním cestovním ruchem a Mario Kubaš, odborník na kulturní politiku (Veřejná podpora produkce a distribuce kulturních produktů a služeb v zemích střední a východní Evropy) a Anna Galas Kosil, oddělení mezinárodní spolupráce – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego a Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a PR IDU (podpora kulturní mobility a mezinárodní spolupráce v zemích střední a východní Evropy). V kapitole „Příklady zkušeností s implementací Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ve vybraných středo- a východoevropských zemích“ se čtenář může seznámit se stavem implementace Úmluvy v ČR, Arménii a Německu. Publikace taktéž obsahuje popis procesu a okolností zrodu Úmluvy a průběhu její ratifikace v České republice. Ačkoli Česká republika přistoupila k ratifikaci Úmluvy již v roce 2010, obecné povědomí o ní včetně diskuse o její implementaci v kulturní obci, stejně jako národní implementační směrnice zatím chybí. I proto v rámci podzimního setkání v Praze uspořádal IDU veřejnou diskusi v Centru současného umění DOX, jejímž cílem byla základní informace o obsahu Úmluvy a příklady dobré praxe při její implementaci v zemích našeho regionu. Mezi tyto příklady patří především Německo, kde v souvislosti s Úmluvou vznikla Koalice pro kulturní rozmanitost, která navrhla řadu konkrétních podnětů pro německou implementační směrnici. Shrnutí této problematiky čtenář nalezne v článcích účastnic setkání Birgit Ellinghaus a Anny Steinkamp.

K tématu

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.