Výzva SoundCzech: OnRoad (Rakousko)

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu turné uskutečněných na území Rakouska v roce 2018 v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2018.

Na turné (minimálně dva koncerty) v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – OnRoad 2018 není stanovená pevná částka, bude hodnocen počet koncertů a náročnost cestovních nákladů.

Cílem programu je napomáhat zvýšení přítomnosti českých umělců na mezinárodní scéně. Koncept programu je nastaven na podporu turné v konkrétní zemi. Programy na podporu turné nemají bez důkladné přípravy a výsledku smysl. Proexportní kancelář SoundCzech klade důraz i na tento fakt a nastavila dvoufázový program:

1. fáze/rok 

 • vytvořit příležitosti pro české profesionály, navštěvovat různé showcase festivaly a konference ve vybrané zemi a zároveň zvát profesionály dané země do ČR.

2. fáze/rok 

 • podpora turné ve vybrané zemi.

Na základě aktivit v roce 2017, kdy došlo k navázání kontaktů mezi českými a rakouskými profesionály, bude vybranou zemí v roce 2018 Rakousko. V rámci tohoto programu bude českým umělcům k dispozici rozpočet na podporu turné (minimálně 2 koncertní vystoupení) v Rakousku.

Výše finanční podpory se bude odvíjet od počtu koncertů, hudebních umělců apod.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky
 • Hudební umělec musí mít vypracovaný plán turné (minimálně dvou koncertních vystoupení) uskutečněného od 1. 1. do 1. 12. 2018 na území Rakouska. Plán musí obsahovat: potvrzená data koncertních vystoupení, rozpočet s rozpisem cestovních nákladů, popis záměru a další možnosti spolupráce se zahraničním partnerem do budoucna.
 • Hudební umělec/skupina může být tímto způsobem v roce 2018 podpořen/a pouze jednou.
 • Hudební umělec/skupina se zavazuje k propagaci značky SoundCzech – OnRoad na propagačních materiálech týkajících se koncertních vystoupení.
 • Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje k dodání propagačních materiálů: biografie v rozsahu přibližně 1 000 znaků v českém a anglickém jazyce, fotografie v tiskové kvalitě, on-line propagačních materiálů ve formě linků, videa apod.
 • Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje k zaslání podepsaného originálu smlouvy ve 2 kopiích do 30 dnů (rozhoduje datum odeslání) od obdržení návrhu smlouvy na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – OnRoad“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz
 • Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje vypracovat krátkou hodnotící zprávu ohledně průběhu turné a návštěvnosti dle struktury stanovené SoundCzech. Závěrečnou zprávu je nutné zaslat do 14 dnů (rozhoduje datum odeslání) od uskutečnění druhého koncertního vystoupení poštou na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – OnRoad“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz
 • Hudební umělec/skupina se, zavazuje k poskytnutí dokumentace koncertních vystoupení (fotografie, krátké video ad.).
 • Platba finanční podpory bude vyplacena na základě smlouvy se zákonným zástupcem hudebního umělce/skupiny, a to po odevzdání hodnotící zprávy a požadované dokumentace koncertních vystoupení.

 

Kritéria, která musí žádající hudební umělci/skupiny splnit:
 • minimálně jedno vydané album
 • minimálně 30 odehraných koncertů (prokazatelně)
 • aktivní propagace (webové stránky, Facebook, Spotify, Soundcloud ad.)
 • schopnost domluvit se německy nebo anglicky
 • domluvená minimálně 2 koncertní vystoupení
Kritéria výběru

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada SoundCzech, která je složená z hudebních profesionálů aktivních na českém hudebním trhu.

Kritéria hodnocení a výběru:

 • plán turné
 • dosavadní́ zkušenosti a úspěchy hudebního umělce/hudební skupiny
 • relevantnost turné (předpokládaná návštěvnost zahraničního koncertů
Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení

a) Přijetí žádosti

 

 • písemné žádosti jsou přijímány na formuláři – Přihláška do výběrového řízení IDU na turné v roce 2018 – „SoundCzech – OnRoad” (ke stažení na www.soundczech.cz) a evidovány koordinátorkou projektu SoundCzech – OnRoad Michaelou Beránkovou. Doručit žádost je nutné do 15.5.2018 poštou  (rozhoduje datum odeslání) na adresu: Institut umění́ – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – OnRoad“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz (pro zařazení žádosti do výběrového řízení je nutno žádost zaslat oběma způsoby),
 • do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (jejich výčet je uveden v rubrice „Povinné přílohy“ – viz formulář žádosti),
 • žádosti budou posouzeny Dramaturgickou radou SoundCzech  jmenovanou pro rok 2018 - 2019 v termínu od 15.5. do 31. 5. 2018.

b) Vyhodnocení a výběr

 • Dramaturgická rada SoundCzech předkládá své závěry k výběru prostřednictvím vedoucího SoundCzech ke schválení ředitelce IDU; 
 • rozhodnutí ředitelky IDU je konečné a není proti němu odvolání;
 • konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách SoundCzech a IDU vždy nejpozději do 30 dnů po uzávěrce žádostí;
 • s úspěšnými žadateli bude uzavřena příkazní smlouva podle občanského zákoníku.

Bližší informace a závazný formulář na www.soundczech.cz

kontaktní osoba – Michaela Beránková / berankova@soundczech.cz / M 732275431

Termín

15. 5. 2018

Aktivita

Podpora zahraničních kontaktů

Pro koho

Pro hudební umělce - profesionály

Kontakt

 | ©

Michaela Beránková

SoundCzech, administrace

+420 224 809 104
berankova@soundczech.cz

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.