Dopady koronaviru na kulturní sektor

 | ©

Zásady zpracování osobních údajů a citlivých dat

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a citlivých informací

(dále jen „Informace“)

 

 1. Kdo jsme

  Společnost Institut umění – Divadelní ústav, IČO: 00023205, se sídlem na adrese Celetná 17, 110 00 Praha 1, Česká republika, kontakt: Tel. +420 224 809 111, E-mail info@idu.cz (dále jen „Společnost“ nebo „my“ ve všech tvarech), jakožto správce osobních údajů, dává touto Informací na vědomí respondentům dotazníkového šetření KKK #kulturapřežije, jak zpracovává a chrání získané osobní údaje a další citlivé informace získané v rámci šetření.
   
 2. Účel tohoto dokumentu

  Předmětem tohoto dokumentu je informovat uživatele a respondenty o osobních údajích, které shromažďujeme a zpracováváme na základě Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen “GDPR”) o způsobech a nástrojích sloužících ke zpracování a o způsobech jejich ochrany. Stejné podmínky ochrany se vztahují i na další citlivé údaje v rámci projektu získané.
   
 3. Na ochraně vašeho soukromí nám záleží

  Ochrana soukromí našich uživatelů je pro nás důležitou hodnotou, kterou jsme zohledňovali při vytváření našich služeb a projektů. Jsme si vědomí, že nakládáme s citlivými údaji, které byste si nepřáli sdílet s nikým bez vaší kontroly.

  Zavazujeme se neprodávat ani jinak zpřístupňovat vaše data třetím stranám (více viz níže).
   
 4. Typy osobních údajů, které zpracováváme a jak je používáme

  V této části popisujeme údaje, které o vás můžeme shromažďovat a zpracovávat, a informujeme vás o vašich možnostech a volbách. Ne všechny údaje mají povahu osobních údajů, ale chceme být transparentní ohledně shromažďování údajů i v těchto situacích.

  a. Dotazníkové šetření

  Primárním účelem dotazníkového šetření a účasti na něm je získat co nejkvalitnější informace o ekonomických a provozních dopadech vládních a municipálních opatření, přijatých pro zamezení šíření onemocnění COVID-19, na kulturní subjekty. za tímto účelem vás v dotazníku žádáme o poskytnutí celé řady informací charakteru osobních údajů a ekonomických údajů, které poslouží jako podklad pro komplexní analýzu situace, ve které budou anonymizovaná data analyzována a agregována. Následná interpretace agregovaných dat poslouží jako podklad pro kvalifikované návrhy podpůrných opatření a rozhodnutí na úrovni orgánů veřejné moci, popř. zvyšování povědomí veřejnosti o dopadech na kulturu. Získaná data budou za tímto účelem anonymizována tak, že údaje, které by mohly vést ke zpětné identifikaci respondentů, budou nahrazena náhodně přiděleným identifikačním číslem, odpovědi budou strojově analyzovány a získaná data následně interpretována. Kontaktní údaje budou shromažďovány v samostatné databázi nepropojené s databází sloužící pro analýzu. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:
  - Jméno a příjmení
  - Kontaktní e-mail
  - Rodné číslo (nepovinně)
  - PSČ sídla nebo bydliště
  - Věk (v intervalech)
  - Pohlaví
  - Členství v profesní nebo oborové asociaci/organizaci a další údaje ekonomického charakteru (domácnost)
  - Hlavní a vedlejší činnost
  - Počet let profesionálního působení
  - další údaje ekonomického a provozního charakteru, které nejsou osobními údaji, ale jsme si vědomí jejich citlivosti a proto požívají stejné ochrany jako osobní údaje

  b. Navštěvování webových stránek

  Během vaší návštěvy webové stránky obsahující dotazník analyzujeme, jak se stránkou interagujete, abychom lépe porozuměli potřebám a preferencím uživatelů a získali přehled o poměru počtu přístupů a počtu zaslaných dotazníků (konverze). Většina takto získaných údajů nemá povahu osobních údajů a jsou uchovávány v agregované podobě pro účely statistické analýzy.

  c. Analýza využití stránky

  Stránka s dotazníkem používá službu analýzy webových stránek k shromažďování agregovaných statistických údajů o používání webu (služba Google Analytics). Pro tuto analýzu nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Tyto údaje používáme ke zlepšení struktury dotazníku a uživatelského komfortu.

  d. Kontaktní e-mail

  Při vyplňování dotazníku budete pořádáni o kontaktní e-mail, který použijeme, abychom s vámi zůstali v kontaktu v souvislosti s pokračováním šetření v dalších fázích vývoje situace v souvislosti s dopady opatření, přijatých pro zamezení šíření onemocnění COVID-19, na kulturní subjekty. Důležitá upozornění nebo výzvy pro opakovanou účast v šetření vám budou zaslány prostřednictvím poskytnutého e-mailu.

  Pro zabezpečení přístupu a zvýšení ochrany vašich dat používáme dvoufaktorovou autentifikaci prostřednictvím služby Google Authenticator.
   
 5. Zpracovatelské subjekty

  Vaše osobní údaje nebudeme nikomu prodávat ani jinak poskytovat žádné třetí osobě, která není přímo zapojena do šetření. Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon nebo pokud je to třeba k uplatnění našich práv, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy.

  Naše poskytovatele služeb vybíráme pečlivě a s ohledem na bezpečnost, důvěrnost a integritu vašich osobních údajů. Naši poskytovatelé služeb jsou vázáni smluvními povinnostmi uchovávat vaše data v bezpečí a v soukromí. S našimi poskytovateli služeb nesdílíme více dat, než je nutné. Níže popisujeme, jak jsou naši poskytovatelé služeb zapojeni do zpracování.

  - GSuite Formuláře
  Pro vytváření dotazníku a ukládání dat z získaných využíváme profesionální licenci GSuite, která se ředí z hlediska informační bezpečnosti mezi nejpokročilejší a nejspolehlivější nástroje, které jsou na trhu dostupné.
  Služby Google Analytics poskytuje Google LLC, společnost se sídlem v USA. Se společností Google LLC máme uzavřenou smlouvu o zpracování dat podle GDPR. Společnost Google získala mezinárodní certifikát Privacy Shield pro mezinárodní předávání osobních údajů.
  https://gsuite.google.cz/intl/cs/products/forms/

  Google analytics
  Pro analýzu využití webových stránek používáme analytické služby Google (jak popisujeme výše).
  Služby Google Analytics poskytuje Google LLC, společnost se sídlem v USA.

  Google authenticator
  Pro vysoce zabezpečené přihlašování do aplikace (a zamezení nejčastějším typům útoků na webové aplikace) využíváme nástroje Google authenticator, který sám osobní údaje nezpracovává, pouze se páruje k existujícímu uživateli.
  Tuto službu poskytuje rovněž společnost Google LLC.
   
 6. Cookies použité na webu

  Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči. Používají je weboví vývojáři, aby uživatelům pomohli efektivně procházet jejich webové stránky a provádět určité funkce, zejména snazší přihlašování a vracení se k rozpracovnému dotanzíku. Vzhledem k jejich hlavní úloze při zlepšování použitelnosti webu nebo usnadnění procesů může zakázání souborů cookie uživatelům bránit v používání určitých funkcí webu. Více informací o cookies najdete na allaboutcookies.org nebo na související wikipedii.
   
 7. Poučení o vašich právech

  Můžete od nás žádat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, kopii vašich osobních údajů a/nebo jejich opravu. Za určitých okolností můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali nebo na základě práva na přenositelnost žádat, abychom předali některé vaše osobní údaje vám nebo jiným subjektům. Máte také právo vznést námitky proti některým druhům zpracování vašich osobních údajů. Tam, kde jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas odvolat, aniž by to pro vás mělo nepříznivé důsledky. Rovněž máte právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje, protože na tom máme oprávněný zájem (jak je vysvětleno výše). Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

  Berte na vědomí, že vaše výše uvedená práva mohou být v určitých situacích limitována a podléhají platným zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů; například právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy. Abychom mohli odpovědět na vaši žádost a byli si jisti, že je autentická, budete muset prokázat svou totožnost a poskytnout nám další osobní údaje. Za odpověď na vaši žádost vám nebudeme účtovat žádné poplatky, leda by to připouštěly právní předpisy, a pokud budeme účtovat poplatek, bude v přiměřené výši odpovídat rozsahu vašeho požadavku.

  Pokud si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Doufáme, že budeme schopni zodpovědět jakékoli vaše dotazy na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Máte však také právo podat stížnost příslušným úřadům pro ochranu osobních údajů. Můžete vznést stížnost v členském státě, jehož jste rezidentem, kde pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.
   
 8. Doba uchování osobních údajů

  Uchováváme osobní údaje jen tak dlouho, jak bude třeba v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů, ne déle než je třeba k naplnění účelů uvedených v této Informaci a/nebo tak, jak to vyžadují platné právní předpisy, včetně dodržování zákonem stanovené minimální doby uchovávání osobních údajů, a/nebo jak je třeba k uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob). Výzkumný projekt dotazníkového šetření je časově nastaven na dobu trvání mimořádných opatření, přijatých pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 na vládní nebo municipální úrovni. Dále je možné, že bude potřeba sbírat a dále analyzovat data až rok po zrušení těchto opatření, což je i zamýšlená doba pro uchování osobních údajů. Pro další informace o tom, jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje, nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů
   
 9. Zabezpečení osobních údajů

  Vaše osobní údaje ukládáme na serverech třetích osob (viz výše). Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje a předešli neoprávněnému přístupu. Uživatelé odpovídají za ochranu svých přístupových údajů a e-mailových schránek příslušných pro adresy zadané do dotazníku.

  Odesílání osobních údajů přes internet není zcela bezpečné. Přestože děláme pro ochranu vašich osobních údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím našeho webu a jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile přijmeme vaše osobní údaje, snažíme se zabránit neoprávněnému přístupu pomocí dodržování adekvátních procesů a používání bezpečnostních prvků.
   
 10.   Odkazy na jiné webové stránky

  Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou pod kontrolou Společnosti. Po kliknutí na externí odkaz budete odkázáni na webové stránky třetích osob. Navštívíte-li tyto odkazované webové stránky, měli byste se seznámit s jejich informací o ochraně osobních údajů. Neodpovídáme za zásady a postupy jiných společností. Naše Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí a zásadami či postupy stránek či služeb třetích osob a neodpovídá za ně.
   
 11.   Změny Informací

  Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit a aktualizovat tyto Informace. O těchto změnách vždy budete řádně a včas informováni prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů.
   
 12. . Kontaktní údaje

  Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás na adrese Institut umění – Divadelní ústav, IČO: 00023205, se sídlem na adrese Celetná 17, 110 00 Praha 1, Česká republika, kontakt: Tel. +420 224 809 111, E-mail info@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.