Výzva Horizontu 2020: Evropa jako globální hráč

V době, kdy ostatní hlavní světoví hráči, jako je Čína nebo Jižní Korea, stupňují své úsilí v oblasti veřejné diplomacie a v kulturních otázkách, včetně vědy a vzdělávání, si v Evropské unii zaslouží rostoucí zájem také kulturní diplomacie. Zatímco mezi Evropou a okolním světem existuje silná historie v kulturní diplomacii, Evropská komise a Evropský parlament zahájili v nedávné době řadu iniciativ s cílem posílit vazbu mezi zahraniční a kulturní politikou EU. Program Evropské Komise s názvem "Evropská agenda pro kulturu v globalizovaném světě" vedl k vytvoření expertní skupiny v oblasti kultury a vnějších vztahů (Čína jako modelový případ), která vydává zprávu s doporučeními. V návaznosti na rezoluci z roku 2011 o "kulturních dimenzích vnější činnosti EU" zahájil Evropský parlament přípravnou akci pro kulturu ve vnějších vztazích, prováděnou Komisí. Tyto iniciativy jsou založeny na předpokladu, že evropské kulturní dědictví a dlouholeté zkušenosti s ochranou, stejně jako evropskou vědou, je třeba podporovat, a proto je nutné je zahrnout do širší globální strategie.

Výzkum by měl analyzovat a porovnávat Evropskou unii a dvoustranné a vícestranné kulturní vztahy členských států EU se třetími zeměmi a regiony v sousedství EU i mimo ni, stejně jako s mezinárodními organizacemi. Měl by zdůraznit institucionální strukturu, cíle, procesy a obsahy externích kulturních činností EU, jak jsou kulturní otázky zakomponovány do vnějších vztahů obecně, stejně jako zkoumat, jak úspěšné jsou tyto aktivity v budování vztahů. V rámci tohoto cvičení by měla být výslovně přezkoumána jako významný doplněk kulturní diplomacie vědecká a technická spolupráce. Role Rady Evropy a mnohostranný rozměr globálních kulturních vztahů v rámci UNESCO by měla být rovněž zkoumány.

Zvláštní pozornost by měla být věnována úloze nevládních a soukromých organizací sektoru, jakož i spolupráci kulturních profesionálů a vědců. Výzkum by mohl porovnat EU a její členské státy, s dalšími významnými a často velmi aktivními globálními hráči (například USA, Čínou nebo Jižní Koreou). Při zkoumání tohoto problému by měly být zohledněny širší sociální, politické a ekonomické události.

Očekávaný dopad: Od výzkumu, který se bude zabývat evoluční povahou různých kulturních vazeb mezi Evropou a konkrétními zeměmi a regiony světa, a to i z historického hlediska, se očekává, že poskytne kritický přehled stávajících externích kulturních a vědních politik EU a členských států. Dále, že se bude zabývat podněty pro společné akce, odhalí možnosti pro dosažení synergie a koordinace, vyzdvihne osvědčené postupy a efektivní spolupráci, ale také nedostatky na poli politických a ekonomických podmínek. Zjištění přispějí k lepšímu pochopení potenciálu a výzev, kterým čelí kulturní a vědecká diplomacie Evropské unie.

Plánované datum zveřejnění: 10. 12. 2014 
Uzávěrka: 28. 05. 2015 17:00 (bruselského místního času) 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru